Biorąc pod uwagę liczbę spraw karnych związanych z wypadkami przy pracy, w których następuje analiza roli koordynatora ds. bhp można przyjąć, że koordynatora powinien powołać pracodawca, na którego terenie są prowadzone roboty przez różnych wykonawców albo generalny wykonawca, np. przy realizacji robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, remontach, montażu maszyn i urządzeń technicznych. W przypadku braku generalnego wykonawstwa koordynatora powinien wyznaczyć inwestor.
Na koordynatorze spoczywa duża odpowiedzialność w zakresie bhp. Jest odpowiedzialny za bezpieczny sposób wykonywania prac. Dlatego pracodawca powołujący koordynatora powinien na piśmie i w uzgodnieniu z pozostałymi pracodawcami bardzo dokładnie określić jego obowiązki i uprawnienia, biorąc pod uwagę możliwość wykonania tych obowiązków w konkretnych warunkach.
Kiedy powinien być powołany koordynator? Jedynym kryterium warunkującym potrzebę powołania koordynatora bhp jest to, czy w jednym miejscu pracę wykonują pracownicy różnych pracodawców. Bez znaczenia jest przy tym charakter robót - czy jest to budowa, montaż lub wymiana maszyn i urządzeń technicznych albo instalacji, czy pracownicy wykonują czynności handlowe, usługowe, czy też są to pracownicy umysłowi.
Wyznaczenie koordynatora bhp powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno być aktualizowane w miarę zmieniających się warunków.