Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Dla bezpieczeństwa i jakości pracy oraz bezpieczeństwa w zakresie ewakuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby zapewnienie szerokości pomiędzy oparciami wysuniętych foteli biurowych o szerokości co najmniej 0,8 m przy ruchu jednostronnym i ewakuacji z pomieszczeń pracy do 3 pracowników lub co najmniej 0,9 m przy ruchu jednostronnym i ewakuacji z pomieszczeń pracy powyżej 3 pracowników. Przy ruchu dwustronnym najlepszym rozwiązaniem byłoby zapewnienie szerokości pomiędzy oparciami wysuniętych foteli biurowych o szerokości co najmniej 1,0 m. Powyższe wymagania wynikają z ogólnych przepisów bhp i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, w tym ewakuacji.
Zgodnie z § 47 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zgodnie z § 47 ust. 3 r.b.h.p. przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość, co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić, co najmniej 1 m.
Należy także dodać, iż zgodnie z § 48 r.b.h.p. pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności.
Pracodawca powinien zapewnić prawidłową szerokość przejść ewakuacyjnych, stanowiących przejścia pomiędzy stanowiskami pracy, w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku ewakuacji do 3 pracowników szerokość przejść ewakuacyjnych co najmniej 0,8 m, gdyż taki obowiązek wynika z § 9 r.b.h.p. oraz § 237 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Zobacz także: Otwarte przestrzenie biurowe zwiększają narażenie na hałas>>

Zobacz także: Dbałość o warunki pracy w biurze poprawi wyniki finansowe pracodawcy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.