Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3490 zł brutto, czyli o 480 zł więcej niż w 2022 r. Od 1 lipca 2023 r. wyniesie zaś 3600 zł brutto. Będzie to więcej o 590 zł niż w 2022 r.

Natomiast waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie art. 17 ust. 3a i 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych, podlega corocznej waloryzacji 1 stycznia. Polega ona na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje 1 stycznia w roku przeprowadzania waloryzacji w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia w poprzednim roku. Podstawą jest ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Czytaj również: I renta, i świadczenie pielęgnacyjne - ale nie dla wszystkich>>
Czytaj w LEX: Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - komentarz praktyczny >>>

Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2023 r.?

W związku z dwukrotną waloryzacją płacy minimalnej w przyszłym roku, posłanka Barbara Dolniak w interpelacji poselskiej (nr 37322) do ministra rodziny i polityki społecznej, zapytała, czy świadczenie pielęgnacyjne także będzie w 2023 r. waloryzowane dwukrotnie.

Jak wynika z odpowiedzi wiceminister rodziny Barbary Sochy, świadczenie pielęgnacyjne będzie waloryzowane w przyszłym roku tylko raz. Jednak co istotne, jak zapowiada wiceminister rodziny, drugi wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 w lipcu zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego 1 stycznia 2024 r.

- W roku 2023 świadczenie pielęgnacyjne po zastosowaniu ww. mechanizmu waloryzacji wyniesie 2458 zł miesięcznie. Natomiast wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, który nastąpi w drugim terminie roku 2023, tj. 1 lipca, zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego czyli 1 stycznia 2024 r. – odpowiada wiceminister Barbara Socha.

W tym roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł netto miesięcznie.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za ograniczenie dostępu do świadczeń pielęgnacyjnych w świetle wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 5.12.2013 r., K 27/13, oraz z 21.10.2014 r., K 38/13 >>>

 

Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Innym osobom niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • nie ma faktycznego opiekuna dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej wsparcia powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia przez nią 25. roku życia.

Czytaj w LEX: Uzyskiwanie przez opiekuna emerytury a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - LINIA ORZECZNICZA >>>

Czytaj w LEX: Prowadzenie gospodarstwa rolnego jako negatywna przesłanka do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - LINIA ORZECZNICZA >>>