Za przyjęciem ustawy było 58 senatorów, 38 - przeciw, jeden się wstrzymał.

Ustawa uchwalona została na bazie dwóch projektów - rządowego i senackiego. Rządowy  różnił się od senackiego m.in. terminem ponownego przeliczenia emerytury oraz grupą objętą tą możliwością. Senacki projekt zakładał m.in, że o ponowne przeliczenie emerytury będą mogły wnioskować osoby, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę przed tym, gdy ogłoszono przepisy, zgodnie z którymi późniejsze emerytury są pomniejszane o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. To oznacza, że z tej możliwości mogłyby skorzystać także osoby z innych roczników niż '53.

Czytaj: 
Rząd przyjął zmiany dla emerytów z rocznika 1953>>

Emerytury dla kobiet z rocznika 1953 w sejmowej i rządowej „zamrażarce”>>
 

Nowelizacja wyłączyła rocznik 1953

Problem pojawił się, ponieważ w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od 1 stycznia 2013 r. zapisano, że wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego powinna być pomniejszana o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953 zakwestionował w marcu ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny.

Projekt senacki dotyczący emerytur kobiet z rocznika 1953 powstał jeszcze w poprzedniej kadencji, ale nie został wtedy rozpatrzony, a wraz z zakończeniem poprzedniej kadencji parlamentu prace nad senacką inicjatywą zostały przerwane. 18 grudnia ubiegłego roku został ponownie skierowany do Sejmu.

Ustawa ma umożliwić uzyskanie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953, którzy przed wydaniem wyroku przez TK występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej oraz ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy.  W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wcześniejsze roczniki, tj. 1949-1952, dysponowały odpowiednim czasem i wiedzą, aby przygotować się do wprowadzonych zmian.

Ustawa przewiduje także zwrócenie ubezpieczonym różnicy między pobieraną dotychczas emeryturą a emeryturą, która powinna być wypłacana, ponowne przeliczenie renty rodzinnej, a także zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przeliczenie z urzędu emerytur przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.