Pandemia pokazała jak ważnymi i potrzebnymi instytucjami są urzędy pracy i jak szybko mogą reagować w kryzysowych sytuacjach. Pokazała jednak również, że dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga także wielu systemowych zmian w funkcjonowaniu samych urzędów. Potrzebne jest ich odbiurokratyzowanie i unowocześnienie. W tym celu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzone są prace, których głównym celem jest głęboka zmiana działania systemu publicznych służb zatrudnienia. - Chcemy, aby urzędy pracy przestały być kojarzone z bezrobociem a zaczęły być kojarzone z aktywizacją zawodową i pracą, bo do tego zostały powołane. Skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych powinna opierać się na dobrze zaprojektowanych formach wsparcia. W planowanej reformie urzędów pracy znajdują się rozwiązania, które mają na celu skuteczną aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dzięki nowoczesnym instrumentom rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia będą mogły sprawnie i efektywnie pomagać osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, a to oznacza więcej osób aktywnych zawodowo – powiedziała Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii podczas spotkania z przedstawicielami urzędów pracy.

Jak z kolei zaznaczyła Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiT, część dotychczasowych instrumentów rynku pracy, które sprawdziły się w aktywizacji, pozostanie bądź zostanie zmodyfikowana. - Chcemy również wprowadzić nowe formy wsparcia, które będą odpowiadały na potrzeby osób bezrobotnych, ale też korespondowały ze zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy,  tak aby działania aktywizacyjne były jeszcze bardziej skuteczne. Jedną z takich propozycji jest pakiet aktywizacyjny, który będzie umożliwiał łączenie kilku form pomocy dla  bezrobotnego wymagającego wieloaspektowego wsparcia – dodała Flaszyńska.

Czytaj również: Michałek: Usprawnione służby zatrudnienia mają lepiej wspierać szukających pracy i pracodawców>>

Jak ma wyglądać reforma?

Najważniejsze propozycje zmian przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczą:

  1. cyfryzacji procesów obsługi klientów urzędów pracy (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo);
  2. usprawnienia oraz poprawy jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy;
  3. aktywizacji osób biernych zawodowo;
  4. uproszczenia, doprecyzowania i uspójnienia przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku pracy;
  5. uproszczenia warunków nabywania statusu bezrobotnego;
  6. zmniejszenia biurokracji.

 

Zgodnie z projektem ustawy, zmienią się formy wsparcia kierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W ramach optymalizacji pomocy świadczonej przez urzędy pracy wprowadzano zmiany dostosowujące dotychczasowe instrumenty do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Zaprojektowane rozwiązania mają na celu usprawnienie oraz poprawę jakości i efektywności działań aktywizacyjnych. Planowana reforma zakłada m.in.

  • wprowadzenie nowych rozwiązań, np.:  zlecanie działań reintegracji społecznej osób długotrwale bezrobotnych,
  • zmodyfikowanie niektórych form pomocy, np.: rozszerzenie dostępności bonu na zasiedlenie dla wszystkich bezrobotnych,
  • rezygnację z niektórych rozwiązań pomocowych, które się nie sprawdziły np.: z Programu Aktywizacja i Integracja.

 

W ramach reformy planowane są również działania mające na celu identyfikację oraz dotarcie do osób biernych zawodowo, dotychczas  niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy a  potencjalnie mogących podjąć aktywność zawodową. Aby skutecznie zachęcić tę grupę osób do aktywności, urzędy pracy będą mogły m.in. podejmować i realizować inicjatywy o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym. Wprowadzenie powyższych działań wpłynie na kreowanie pozytywnego wizerunku  urzędów pracy,  wzrost świadomości  na temat usług przez nie oferowanych oraz zwiększenie liczby osób korzystających ze wsparcia publicznych służb zatrudnienia, co w rezultacie wpłynie na wzrost wskaźnika zatrudnienia w naszym kraju.