Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek analizę statystyczną dotyczącą sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2021 r. Wynika z niej, że współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 2021 roku 57,3 proc. wobec 56,5 proc. w IV kwartale 2020 r., a wskaźnik zatrudnienia wyniósł 55,0 proc. wobec 54,7 proc. w IV kwartale 2020 r. Liczba bezrobotnych ogółem wyniosła 687 tys. wobec 531 tys. w IV kwartale ub.r.

- W końcu maja br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1026,7 tys. bezrobotnych, tj. mniej niż w kwietniu br. (o 27,1 tys., tj. o 2,6 proc.), ale więcej niż w maju ub.r. (o 15,0 tys., tj. o 1,5 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc., tj. była o 0,2 punktu procentowego niższa niż przed miesiącem oraz o 0,1 pkt. proc. wyższa niż rok wcześniej – podał GUS.

Czytaj również: Lewiatan: Fali zwolnień pracowników nie widać>>
 

Rynek pracy

Według GUS, w maju br. wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był wyższy od notowanego przed miesiącem. W kolejnym miesiącu z rzędu obniżyły się liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego, choć nadal były one nieco wyższe niż przed rokiem.

- Według wyników badania popytu na pracę w I kwartale br. liczba nowo utworzonych miejsc pracy była większa niż rok wcześniej, kiedy obserwowano jej głęboki spadek. Znacznie zmniejszyła się skala likwidacji miejsc pracy (po wzroście przed rokiem). Odsetek stanowisk zlikwidowanych na skutek pandemii był wyraźnie wyższy niż w poprzednim kwartale, ale nieco mniejszy niż przed rokiem – podkreślił GUS w analizie.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. ukształtowało się na poziomie 6338,5 tys. i było o 2,7 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 0,9 proc. w kwietniu br. oraz spadku o 3,2 proc. w maju ub.r.). Jak podał GUS, wzrost zatrudnienia, utrzymujący się od kilku lat i wyższy niż w poprzednich miesiącach, notowano w informacji i komunikacji (4,9 proc.) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (2,2 proc.). W drugim miesiącu z rzędu zwiększyło się (bardziej niż w kwietniu br.) zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,5 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 3,3 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,9 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,8 proc.) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,7 proc.). Po raz pierwszy od ponad roku wzrosło zatrudnienie w górnictwie i wydobywaniu (o 4,3 proc. wobec spadku przed rokiem o 9,3 proc.), a także, w niewielkim stopniu, w budownictwie (o 0,6 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 0,5 proc.). Utrzymał się spadek zatrudnienia w obsłudze rynku nieruchomości (o 2,9 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,4 proc.).

Spośród działów o największym udziale w zatrudnieniu najbardziej wzrosło w skali roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją mebli (o 10,1 proc. wobec spadku o 9,0 proc. przed rokiem), wydobywaniem węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 9,2 proc.), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 8,4 proc.) oraz produkcją urządzeń elektrycznych (o 7,4 proc.). Większy niż przeciętnie w sektorze wzrost zatrudnienia (w granicach 5,7 proc.–2,8 proc.) notowano w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie, produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, transporcie lądowym i rurociągowym, magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport, produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz handlu hurtowym. Po raz pierwszy w bieżącym roku zwiększyło się zatrudnienie w robotach budowlanych specjalistycznych (o 1,1 proc.); wzrost, po spadkach trwających od początku ub. roku, odnotowano także w produkcji maszyn i urządzeń (o 1,0 proc.). Zmniejszyła się skala spadku, utrzymującego się od ponad roku, w budowie budynków (do 0,8 proc.).

W okresie styczeń–maj br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6323,5 tys. i było o 0,8 proc. niższe niż w analogicznym okresie ub. r.