Projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych (OIPE)  ma na celu wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało opinie na temat tej ustawy.

Czytaj również: Przed Polakami otwierają się możliwości transgranicznego oszczędzania na emeryturę>>

Świadczenie emerytalne w postaci dożywotniej renty

- W opinii NBP istotną luką, jaka występuje w polskim systemie dobrowolnych oszczędności emerytalnych, jest brak możliwości otrzymania świadczenia emerytalnego w formie renty dożywotniej z uwzględnieniem waloryzacji wskaźnikiem inflacji - napisał w opinii Narodowy Bank Polski i zaproponował zasypanie tej luki poprzez wprowadzenie świadczenia emerytalnego w formie dożywotniej renty waloryzowanej inflacją. NBP argumentował, że w większości krajów europejskich taki produkt jest podstawową formą świadczenia emerytalnego w fazie wypłat i w największym stopniu chroni świadczeniobiorcę przed ryzykiem braku środków w późnym wieku.

- Narodowy Bank Polski wielokrotnie wskazywał na potrzebę uregulowania tego zagadnienia w polskim prawodawstwie. Brak możliwości otrzymania świadczenia w formie renty dożywotniej jest nie tylko niekorzystny z punktu widzenia przyszłych emerytów, lecz również wydaje się być zagrożeniem dla instytucji finansowych oferujących OIPE. W ramach OIPE będzie można bowiem przenosić środki między dostawcami OIPE, również pomiędzy różnymi krajami - podkreśla NBP.

Jak twierdzi, możliwe jest zatem, że część klientów zdecyduje się na przeniesienie środków do tych zagranicznych dostawców, którzy oferują taką formę wypłaty świadczenia. - W związku z tym NBP ponownie postuluje podjęcie działań zmierzających do umożliwienia polskim emerytom wypłaty środków z dobrowolnej części systemu emerytalnego w formie renty dożywotniej – podsumował Narodowy Bank Polski.

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY

Inne propozycje instytucji finansowych

Uwagi do projektu ustawy zgłosiła też Komisja Nadzoru Finansowego, która postulowała wprowadzenie dla siebie uprawnień w zakresie nadzoru następczego umożliwiających nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na podmioty naruszające zakazy lub ograniczenia.

Z kolei Polska Izba Ubezpieczeń podniosła, że projekt ustawy nie wskazuje, w jakiej formie OIPE mogą być oferowane przez zakłady ubezpieczeń, a także zaapelowała o wyłączenie aktywów OIPE zgromadzonych w zakładach ubezpieczeń z opodatkowania podatkiem od aktywów.

Ogólnoeuropejski system oszczędzania emerytalnego ma zapewnić obywatelom UE nowe możliwości oszczędzania na emeryturę z możliwością inwestowania transgranicznego i przenoszenie oszczędności przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.