W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych programach emerytalnych (nr UC67).

OIPE – dla kogo i na jakich zasadach

Jak podał rząd w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia projektowanych rozwiązań, celem projektu ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

- Wprowadzenie nowego ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, którym jest OIPE (inaczej zwany PEPP), ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Jego największą wartością będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także możliwość przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE – czytamy w informacji.

Jak dalej wyjaśniają projektodawcy, jednym z czynników, który wymaga gromadzenia dodatkowych oszczędności jest starzenie się społeczeństwa europejskiego wraz wydłużającą się średnią długością życia oraz spadkiem przyrostu naturalnego, które może spowodować, że średnia wysokość emerytury państwowej będzie w dłuższej perspektywie spadać i stanowić coraz niższy odsetek średniego wynagrodzenia. Zwiększenie świadomości obywateli EU, że emerytura, którą otrzymają z państwowych systemów zabezpieczenia emerytalnego, będzie niewystarczająca do podtrzymania standardu życia z okresu aktywności zawodowej powoduje, że poszukują możliwości inwestycji długoterminowych na cel emerytalny.

Komisja Europejska w ramach działań i analiz w zakresie Unii Rynków Kapitałowych dostrzegła problem zbyt niskiego odsetka osób odkładających dobrowolnie na przyszłą emeryturę. W związku z powyższym, aby likwidować bariery między rynkami krajowymi w zakresie gromadzenia oszczędności długoterminowych proponuje się nowy produkt emerytalny, którym jest OIPE (PEPP). Ma on służyć zwiększeniu konkurencji między podmiotami oferującymi programy emerytalne oraz zapewnieniu korzyści skali. - Powinien on przynieść korzyści oszczędzającym, dając im dostęp do lepszych i tańszych produktów – napisano w informacji.

 


Jakie zmiany chce wprowadzić rząd w związku z OIPE?

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszego rozporządzenia UE konieczne było podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wydania ww. ustawy.

W związku z powyższym zakłada się przede wszystkim wprowadzenie następujących rozwiązań w projekcie ustawy:

  • zapewnienie KNF uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych oraz uprawnienia do stosowania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w rozporządzeniu jako właściwemu organowi do sprawowania nadzoru w zakresie wypełniania obowiązków związanych z dystrybucją OIPE;
  • przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o decyzji dotyczących nałożenia zakazu lub ograniczenia wprowadzenia do obrotu lub dystrybucji OIPE oraz o nałożeniu sankcji administracyjnej nałożonej w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia;
  • wskazanie warunków dotyczących fazy akumulacji oraz warunków dotyczących fazy dekumulacji, w tym określenie limitu wpłat na OIPE w roku podatkowym;
  • określenie ulg podatkowych w związku z gromadzeniem środków na OIPE;
  • określenie możliwości przenoszenia środków zgromadzonych na OIPE;
  • określenie zasady postępowania w przypadku likwidacji dostawcy OIPE, upadłości dostawcy OIPE lub innej przyczyny likwidacji subkonta krajowego prowadzonego w Polsce przez dostawcę OIPE;
  • określenie zasad postępowania w przypadku dziedziczenia i podziału środków zgromadzonych na OIPE;
  • dokonanie zmian w przepisach właściwych ustaw uwzględniających implementację niniejszego rozporządzenia do polskiego porządku prawnego.

Projekt ustawy, za którego przygotowanie odpowiada Piotr Nowak, wiceminister finansów, ma być przyjęty przez rząd w I kwartale 2021 r.