W sobotę, 19 grudnia 2020 r., zaczął obowiązywać nowy, dodany do ustawy z 2 marca 2020 r. w sprawie COVID-19 art. 15gga, wprowadzony art. 1 pkt 6 ustawy z 9 grudnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, potocznie zwaną tarczą branżową 6.0 (Dz.U. poz. 2255).

Ustawa ta przewiduje wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej.

Czytaj więcej: Jest już ostateczna wersja tarczy branżowej 6.0. Kto i kiedy może liczyć na pomoc>>
 

Dofinansowanie – dla kogo

Zgodnie z nowym art. 15 gga, przedsiębiorcy, którzy co zasady nie zalegają z daninami  do końca trzeciego kwartału 2019 roku, mogą się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzenia w kwocie 2000 zł na pracownika  z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że 2 tys. zł przysługuje na zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy. Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych i stanowi pomoc de minimis.

Aby otrzymać wsparcie należy:

 • należało prowadzić działalności na dzień 30 września 2020 r. i w tym dniu i posiadać odpowiedni numeru kodu PKD jako dominującego na ten dzień,
 • mieć przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 roku, nie mieć przesłanek do upadłości,
 • nie prowadzić postępowania restrukturyzacyjne lub likwidacyjnego.

​Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wynagrodzenie to za III kwartał 2020 roku wynosi 5168,93 zł, a zatem jego trzykrotność to 15 506,79 zł
 • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.


Wnioski można składać do 28lutego 2021 roku przez stronę www.praca.gov.pl - tak jak wnioski  z art. 15 gg.

 

Justyna Czerniak-Swędzioł , Mariusz Lekston

Sprawdź  
POLECAMY


Jakie kody PKD kwalifikują do dofinansowania do wynagrodzeń:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)
 • 56.10.A (restauracje)
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering)
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo art.)
 • 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)
 • 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)
 • 59.14.Z (projekcja filmów)
 • 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 • 85.52.Z (pozaszkolna edukacja artystyczna)
 • 85.53.Z (Pozaszkolna edukacja z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
 • 85.59.A (nauka języków obcych)
 • 85.59.B (pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowane)
 • 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego)
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 • 86.90.D (działalność paramedyczna)
 • 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
 • 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)
 • 91.02.Z (działalność muzeów)
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia )
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich)
 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

 

Co ważne, przez okres dofinansowania pracodawca nie może z przyczyn niedotyczących pracownika wypowiedzieć mu umowy.