W piątek, 20 sierpnia 2021 r., w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (poz. 1529).  Zgodnie z jej postanowieniami, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej 10-letni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności będzie przysługiwał dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. Nowelizacja ustawy o PIP to pokłosie petycji, jaką do Sejmu skierował Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. 

- Prawo pracowników PIP do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar regulują przepisy Kodeksu pracy. Brak jest szczególnych rozwiązań w tym zakresie. Takie rozwiązanie odbiega od zasad ustalania czasu trwania urlopu w innej państwowej instytucji kontrolnej – Najwyższej Izbie Kontroli, której pracownicy wykonujący czynności kontrolne mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni po 10 latach pracy przy wykonywaniu takich czynności oraz 12 dni – po 20 latach. Analogiczne uprawnienia przysługują także m.in. sędziom i prokuratorom – podkreślali autorzy zmian ustawy.    

- Propozycja ta jest bardzo istotna dla funkcjonowania inspekcji pracy – uważa Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Bo, jak twierdzi, inspektorzy pracy, realizując swoje zadania związane z przeprowadzaniem kontroli, są w codziennej pracy narażeni na stres i duże obciążenie psychiczne. Ponadto nieustannie muszą poszerzać wiedzę i stawiać czoła nowym zadaniom, którymi są rokrocznie mocno obciążani. - Dlatego przyznanie im prawa do dodatkowego wypoczynku jest jak najbardziej uzasadnione i będzie sprzyjać regeneracji sił, co niewątpliwie wpłynie na większą efektywność wykonywanej pracy – podkreśla GIP.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.