Chodzi o senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wpłynął do Sejmu w piątek, 18 grudnia 2020 r. Projekt nie ma jeszcze nadanego numeru druku sejmowego, ale został już wysłany do zaopiniowania do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych oraz przekazany do konsultacji m.in. Sądowi Najwyższemu, Radzie Nadzorczej ZUS, Radzie Dialogu Społecznego i Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

 


Co najmniej 20 lat czynnego bycia członkiem OSP

Zgodnie z propozycją Senatu, dodatek do emerytury przysługiwać ma osobie uprawnionej do emerytury, która była co najmniej przez 20 lat czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej lub pełniła służbę w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przysługuje dodatek strażacki do emerytury. Dodatek ma wynosić 20 zł miesięcznie za każdy udokumentowany rok bycia czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej. Co ważne, kwota dodatku byłaby waloryzowana przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Senat jednocześnie precyzuje czynne członkostwo w ochotniczej straży pożarnej. Za takie ma być uważane członkostwo, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w dzianiach ratowniczych, posiadając aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz ukończył szkolenia pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych.

Dodatek strażacki ma być dodatkiem do emerytury w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych oraz w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Zgodnie z projektem, na wniosek ubezpieczonego strażaka właściwy wójt gminy (burmistrz, prezydent, miasta) będzie miał obowiązek wydania zaświadczenia o spełnieniu przez ubezpieczonego wymogów. Formularz zaświadczenia składanego przez ubezpieczonego, który ubiega się o przyznanie dodatku strażackiego do emerytury ma zostać określony w rozporządzeniu – jak proponują projektodawcy - odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, a także ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych.

 


Dodatek bez podatku

Co ważne, dodatek do emerytury dla strażaków ochotników miałby być zwolniony z PIT. Senat zaproponował bowiem zmianę także ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez dodanie do art. 21 dotyczącego zwolnień od podatku nowego pkt 149 w brzmieniu: dodatek strażacki, o którym mowa w art.75a ust. 1 ustawy z dnia 17grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Gratyfikacja za służbę w OSP

Jak podkreślają autorzy projektu, dodatek ten ma stanowić formę gratyfikacji za podejmowane działania przez członków ochotniczych straży pożarnych, nie tylko w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na stałe wpisane jest w system ochrony przeciwpożarowej w Polsce. - OSP prowadzi działalności mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Strażacy biorą udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadkach a także innych klęskach i zdarzeniach – napisano w uzasadnieniu.

Ponadto, jak zauważają projektodawcy, działalność ochotniczych straży pożarnych nie ogranicza się tylko do ochrony przeciwpożarowej, spełniają one także istotną rolę w rozwoju kultury na terenach wiejskich. Ich działania służą upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności oświatowej. Nadrzędnym celem OSP było i jest niesienie pomoc ludziom. Nie do przecenienia pozostaje ich rola na terenie wiejskim, gdzie w wielu zagrożeniach wyręczają służby Państwowej Straży Pożarnej.

Według danych Senatu, w 16 tysiącach istniejących w Polsce Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszonych jest ponad 690 tysięcy Polaków. Jednak prawo do dodatku w kształcie zaproponowanym w projekcie, jak wyliczyli jego autorzy, ma mieć około 154 tys. członków OSP.

- Szacuje się, że przedmiotowa ustawa może spowodować wydatki z tytułu wypłaty dodatku strażackiego w skali roku na kwotę około 200 mln zł – napisano w ocenie skutków regulacji. Jakie będą skutki zastosowania zwolnienia w PIT, nie podano. - Projektowana ustawa powinna podlegać ewaluacji po upływie trzech lat jej obowiązywania w celu oceny jej wpływu na wydatki budżetu państwa – zaznaczono jednak w OSR.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy z dniem 1 lipca 2021 r.