Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (nr 78).

Zgodnie z przepisami (art. 775 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy) minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Czytaj również: Czas pracy w podróży służbowej do uregulowania>>

Projektowane zmiany

Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej w kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od 1 marca 2013 r. W projekcie podwyższono tę stawkę o 8 zł, czyli do 38 zł.

Jak twierdzą autorzy projektu, przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r.

Z projektu wynika, że przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20-proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie - 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – wzrośnie do 57 zł (obecnie - 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie większej jednak za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760 zł (obecnie 600 zł).

Pracodawcy spoza sfery budżetowej będą mogli ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę.

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.