Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skargą emeryta, który po wejściu w życie Polskiego Ładu, mimo nieosiągnięcia dochodów z działalności gospodarczej, musiał z tego tytułu zapłacić składkę zdrowotną.

Czytaj również: Kwota wolna plus, składka zdrowotna minus - korzyści emerytów mniejsze niż zapowiada rząd

Emerytom, którzy otrzymują emeryturę, ZUS potrąca z niej składkę na ubezpieczenie zdrowotne, więc mają zapewnioną ciągłość opieki medycznej. Jeśli prowadzą jednocześnie działalność gospodarczą to zgodnie z przepisami muszą dodatkowo odprowadzać składkę zdrowotną również z tego tytułu. Nawet jeśli nie osiągają przychodów.

PROCEDURA: Zasady podlegania ubezpieczeniom - pozarolnicza działalność i ustalone prawo do emerytury lub renty >

Zarówno emeryt, jak i pracownik na umowie o pracę, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może skorzystać ze zwolnienia ze składki zdrowotnej z tytułu tej działalności. Przysługuje to jednak tylko w określonych przypadkach, a mianowicie, gdy jego emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 - 3010 zł) oraz przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2021 roku - 1250,88 zł) lub podatek opłacany jest w formie karty podatkowej (art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zdaniem skarżącego, zwolnienie jest niedostosowane do realiów gospodarczych, ponieważ dotyczy tylko wąskiej grupy osób.

Sprawdź też: Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od 2022 r. i obowiązek składania deklaracji do ZUS >

Skarżący uważa, że przepisy tzw. Polskiego Ładu nakładające taki obowiązek na emerytów są nieprzemyślane i krzywdzące.

Biuro RPO wystąpiło o stanowisko do Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów.