Pytanie użytkownika LEX Kadry: Pracodawca finansuje pracownikowi koszt pakietu medycznego. Wartość pakietu podlega oskładkowaniu, ale nie jest brana pod uwagę przy wyliczaniu wartości zasiłku chorobowego. Czy w przypadku, gdy pracownik cały miesiąc przebywał na zwolnieniu chorobowym, od wartości pakietu powinna być odprowadzona składka ZUS?

Odpowiedź

Na mocy art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawą wymiaru składek jest przychód w rozumieniu podatkowym. Tymczasem w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) – przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Uzupełnieniem jest art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Abonamenty medyczne zaliczamy do składników wynagrodzenia

Na mocy par. 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią podstawy wymiaru składek składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. ZUS uznaje przy tym, że do składników wynagrodzenia zalicza się także abonamenty medyczne, a tym samym ich wartość za czas choroby będzie wyłączona spod składek ZUS – zob. Pismo ZUS z 14.06.2016 r. (WPI/200000/43/468/2016).

Czytaj też: Zbieg tytułów do ubezpieczeń - jak to ustalić i nie pomylić się? >

Więcej informacji znajdziesz w LEX Kadry:

Czy nagroda jubileuszowa jest zwolniona ze składek ZUS? >

RSO Wniosek o odroczenie terminu płatności składek - POBIERZ WZÓR >