ZUS przypomina, że przedsiębiorcy, którzy np. z przyczyn gospodarczych mają problemy z regulowaniem należności z tytułu składek, mogą występować m.in. z wnioskiem o rozłożenie ich na raty.

 

Stały wzrost wniosków

Z danych ZUS, do których dotarło Prawo.pl. wynika, że obserwowany jest stały wzrost wpływu wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia. W 2015 r. średni miesięczny wpływ wniosków wynosił ok. 4,3 tys., w 2016 r. – ok. 5,6 tys., w 2017 r. – ok. 5,6 tys., a w 2018 r. ok. 5,9 tys.

W roku 2018 najwięcej wniosków wpłynęło w Oddziale ZUS w Krakowie - 3 950 wniosków (321 709 płatników), natomiast najmniej w Oddziale ZUS w Pile - 490 wniosków (72 938 płatników). Liczba wpływających wniosków w poszczególnych oddziałach uzależniona jest od liczby obsługiwanych płatników. Im większy oddział i większa liczba płatników tym większy jest wpływ wniosków.

Sprawdź w LEX: Czy ZUS ma prawo zaliczyć wpłaty za bieżące okresy na poczet powstałych zaległości za okresy wcześniejsze? >

Ponad 50 proc. należności objętych układami ratalnymi to zadłużenia podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że ZUS aktywniej promuje ratalny sposób rozwiązywania kwestii zobowiązań. - Aktywniejsza jest komunikacja między urzędem a przedsiębiorcami. To opłaca się zarówno jednym jak i drugim. ZUS może liczyć na spłatę zobowiązań, a przedsiębiorca na dogodniejszy system opłat. Nie bez znaczenia tutaj było wprowadzenie doradców przedsiębiorców w ZUS - mówi.

Zobacz procedurę w LEX: Udostępnienie danych z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek >

Ekspert zwraca uwagę, że niektórzy przedsiębiorcy mają problemy z opłacaniem na czas składek. - Mimo pozytywnej koniunktury w gospodarce to sytuacja części przedsiębiorstw jest taka, że mają trudności z regulowaniem składek na ubezpieczenia społeczne. To ma związek m.in. z rentownością i płynnością części firm. Dodatkowo koszty ponoszone przez przedsiębiorców rosną - dodaje .

 

 


 

ZUS przejrzał konta płatników

2017 roku, przed wprowadzeniem e-składki,  Zakład przeprowadził przegląd aktywnych kont płatników składek. - Do płatników składek zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którzy posiadali zadłużenie z tytułu składek, wysłane zostały pisma informujące o wpływie nowego systemu rozliczeń na prawo do  np. zasiłku chorobowego. Płatnikom wskazany został sposób rozwiązania problemu poprzez zawarcie układu ratalnego na spłatę istniejących zaległości. Wysłanych zostało ponad 136 tys. listów - zwraca uwagę ZUS.

Zobacz procedurę w LEX: Rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS >

W marcu 2019 r. do ponad 522 tys. płatników, na kontach których według stanu na koniec grudnia 2018 r. występowało zadłużenie, wysłana została masowa informacja o rozliczeniu wpłat i saldzie. Płatnikom składek dodatkowo przekazana została informacja, że w sytuacji, gdy jednorazowa spłata zadłużenia przekracza ich możliwości finansowe, mogą się skontaktować z doradcą ds. ulg i umorzeń.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób wyrejestrować z ZUS żonę właściciela firmy, która zawarła z nim umowę o pracę? >

 

Rozłożenie na raty opłacalne dla przedsiębiorców

Zakład przekonuje, że rozłożenie na raty opłaca się przedsiębiorcy. Jeśli zawarł umowę w ZUS o rozłożenie zaległości na raty jest traktowany tak, jakby nie miał długów. Nie traci więc prawa do ubezpieczenia chorobowego i może startować w przetargach na zamówienia publiczne.

ZUS podkreśla, że korzyści rozłożenia należności na raty, to:

  •     zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub niewszczynanie i niewznawianie postępowań egzekucyjnych przez okres obowiązywania umowy w stosunku do należności objętych umową;
  • zatrzymanie naliczania odsetek na dzień poprzedzający złożenie wniosku - w miejsce odsetek naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości 50 proc.  stawki odsetek obowiązującej w dniu zawarcia umowy;
  •    możliwość otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, które  jest niezbędne m.in. w sytuacji, gdy przedsiębiorca zamierza uczestniczyć w przetargu lub ubiega się o kredyt.

Sprawdź w LEX: Czy jeśli podatnik dostanie pozytywną decyzję o rozłożeniu zaległości na raty, opłata prolongacyjna zastępuje odsetki i wynosi 1/2 odsetek ? >

 

 

Reforma opłacania składek

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy opłacają składki jedną wpłatą, która zostaje automatycznie podzielona na wszystkie opłacane ubezpieczenia i fundusze począwszy od najstarszego zadłużenia. Brak pełnego i terminowego pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne skutkuje brakiem podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. - Jeśli jednak płatnik wystąpi z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty, podpisze z ZUS umowę i będzie terminowo regulował należności, wpłaty będą rozliczane na składki bieżące i na raty - zwraca uwagę Zakład.

Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych >

ZUS przypomina, że znaczny wzrost wpływu wniosków w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 jest efektem wprowadzonej od 1 grudnia 2015 r. możliwości rozkładania na raty całości należności z tytułu składek, w tym również składek w części finansowanej przez ubezpieczonych.

Sprawdź w LEX: Spłata w ratach należności z tytułu składek w części finansowanej przez płatnika >

Ponadto Zakład wprowadził specjalnych doradców ds. ulg i umorzeń. Z doradcą można kontaktować się osobiście w placówkach ZUS oraz telefonicznie. Numery telefonów do doradców znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl.

Czytaj też: Pracodawcy pozytywnie o likwidacji OFE >>>