Rząd przyjął we wtorek projekt budżetu na 2020 r. Nie zakłada on deficytu, dochody i wydatki mają wynieść po 429,5 mld zł.

Czytaj: Budżet państwa na 2020 rok bez deficytu>>

 

Utrzymane środki na cele społeczne

Premier po posiedzeniu rządu mówił, że w budżecie na 2020 rok zapewnione są środki na cele społeczne. - 500 plus od pierwszego dziecka wypłacany już od 1 lipca, wydatki na emerytury dla osób starszych, dla seniorów - już wypłacona Emerytura plus w maju i jest nasze zobowiązanie na kolejne lata, żeby również te wydatki były ponoszone - podkreślił.

- To wreszcie 500 zł również dla osób niepełnosprawnych, którym nie przysługują renty, czy emerytury - to jest ta nasza najnowsza ustawa dla osób najbardziej pokrzywdzonych przez los. Będzie co najmniej 600, 700 tys. - według niektórych rachunków - w zależności od orzecznictw może nawet 800 tys. lub 900 tys. osób objętych ta ustawą. Tu również są środki z funduszu solidarnościowego zagwarantowane na te cele społeczne" - wymieniał premier.

 

Rząd poinformował, że w ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych, rok do roku, planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

Założono m.in.:

  •     finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego;
  •     finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
  •     realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.;
  •     wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury;    
  • realizację rządowego programu „Dobry start”, zakładającego wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego
  • w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym;
  •     waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.;
     

Czytaj też: Premier: Nie będzie testu przedsiębiorcy >>>