497 głosami za, przy 160 głosach przeciwnych i 38 wstrzymujących się eurodeputowani przyjęli w czwartek sprawozdanie z inicjatywy własnej, dotyczące przedstawienia przez Komisję Europejską wniosku w sprawie legalnej migracji zarobkowej. Europosłowie popierają w nim utworzenie „unijnej puli talentów”, która ma służyć kojarzeniu kandydatów spoza Unii Europejskiej z potencjalnymi pracodawcami w Unii, aby złagodzić niedobory siły roboczej w państwach członkowskich w oparciu o istniejący portal EURES (Europejski portal mobilności zawodowej).

Czytaj również: Rząd chce ratować rynek pracy, ale pracować więcej cudzoziemcom nie pozwala>>

Postulaty europosłów

Parlament Europejski wzywa do stworzenia ambitnego systemu przyjmowania nisko i średnio wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich oraz ram uznawania ich umiejętności i kwalifikacji. Postuluje ułatwienie legalnej migracji do UE przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie ogólnounijnego systemu wjazdu i pobytu dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą, a także dla wysoce mobilnych pracowników, takich jak artyści i osoby zawodowo związane z kulturą. Eurodeputowani opowiedzieli się za tym, aby Komisja stworzyła pięcioletnią wizę wielokrotnego wjazdu, pozwalającą na wizyty do 90 dni rocznie. Ponadto chcą przeglądu przepisów obowiązujących obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, aby umożliwić im przeprowadzkę do innego państwa członkowskiego od dnia wydania zezwolenia, na zasadach podobnych do tych, które obowiązują obywateli UE. Zdaniem europosłów, liczba lat wymaganych do uzyskania unijnego zezwolenia na pobyt długoterminowy powinna zostać zredukowana z pięciu do trzech.

 


Wyzwania demograficzne Unii

Jak podała PAP, zatwierdzone w czwartek sprawozdanie zawiera również postulat uproszczenia procedur składania wniosków, w tym wizowych, w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym jednego zezwolenia. Pozwoliłoby to na składanie takich wniosków zarówno z terytorium państwa członkowskiego UE - jeżeli wnioskodawca posiada ważny dokument pobytowy - jak i z państwa trzeciego. Dodatkowo europosłowie proponują zmianę obecnych przepisów dotyczących pracowników sezonowych poprzez umożliwienie im pozostawania bez pracy przez okres do trzech miesięcy w celu poszukiwania nowej pracy, bez cofania im dotychczasowego zezwolenia.

- Europa stoi w obliczu wyzwań demograficznych i gospodarczych. Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić, że Europa będzie silna i konkurencyjna, potrzebujemy migracji zarobkowej. To fakt. Musimy uczynić (Europę) bardziej atrakcyjną dla migrantów zarobkowych, by przyjeżdżali do Europy, musimy uporządkować system, upewniając się, że przepisy są przestrzegane - powiedziała po głosowaniu odpowiedzialna za sprawozdanie Abir Al-Sahlani (Odnowić Europę).

Zgodnie z regulaminem Parlamentu Europejskiego, KE ma czas do 31 stycznia 2022 roku na przedstawienie wniosku w sprawie ułatwiania oraz promowania wjazdu do UE i mobilności w jej obrębie legalnie migrujących pracowników z państw trzecich.