Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Inwestor zwrócił się z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę budynku administracyjno-biurowego wraz z agregatem (kontenerowym) oraz zjazdem. Następnie kilka dni później zwrócił się z wnioskiem o zmianę wniosku wykreślając z wniosku na budowę agregat prądotwórczy. Starostwo udzieliło pozwolenia na budowę na budynek administracyjno-biurowy oraz zjazd.

Należy podkreślić, iż projekt zagospodarowania oraz branża elektryczna zatwierdzona przez starostwo obejmuje agregat prądotwórczy. Projektant wyjaśnił, iż ten agregat prądotwórczy stanowi urządzenie instalacji elektroenergetycznej wewnętrznej i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Czy wobec powyższego należy wnioskować, iż ten agregat kontenerowy nie jest objęty pozwoleniem na budowę i wymaga pozwolenia na budowę lub też zgłoszenia?

Czy należy przyjąć interpretację projektanta, iż z uwagi na fakt iż jest to urządzenie instalacji elektroenergetycznej a instalacja ta była objęta pozwoleniem na budowę uznać należy, iż nie ma potrzeby odrębnego wymieniania agregatu w tytule projektu oraz treści pozwolenia na budowę?

Odpowiedź


Jeśli projekt zagospodarowania działki lub terenu uwzględnia usytuowanie agregatu kontenerowego związanego z budynkiem, można przyjąć, że jest on objęty pozwoleniem na budowę i nie wymaga odrębnego pozwolenia lub zgłoszenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. jednym z rodzajów obiektu budowlanego jest "budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi". Z przepisu tego wynika, że agregat kontenerowy stanowi integralną część budynku, a nie odrębny obiekt budowlany. Może on więc zostać objęty pozwoleniem na budowę budynku, do którego będzie dostarczał energię. Należy jednak pamiętać, że agregat kontenerowy nie zostanie ujęty w bryle budynku, lecz fizycznie będzie stanowił odrębny przedmiot. Dlatego też, jeśli objęty jest pozwoleniem na budowę budynku, musi zostać zaznaczony na projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

Zgodnie bowiem z § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu powinna określać "granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych". Jeśli więc projekt zagospodarowania działki lub terenu uwzględnia usytuowanie agregatu kontenerowego związanego z budynkiem, można przyjąć, że jest on objęty pozwoleniem na budowę i nie wymaga odrębnego pozwolenia lub zgłoszenia.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .