Ministerstwo Inwestycji  chce doprecyzować zasady wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Skierowana w połowie kwietnia do konsultacji publicznych duża nowelizacja prawa budowlanego zmienia również  przepisy w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Eksperci nie mają wątpliwości, że to dobre rozwiązania dla inwestorów.

- Proponowane zmiany powinny zaprowadzić wreszcie porządek w zakresie wydania warunków przyłączenia do sieci – uważa  dr Martyna Sługocka z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, specjalizująca się w prawie budowlanym.  - Obecnie kwestia ta jest ustalana przez rady gmin w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków i wygląda inaczej w każdej jednostce samorządu terytorialnego, w tym często bardziej rygorystycznie niż w proponowanych przepisach. Uregulowanie tych warunków na poziomie ustawowym zniweluje wątpliwości i niepewność po stronie inwestorów – ocenia ekspertka.

 


 

Nowe ustawowe terminy

Obecnie ustawa nie określa terminów na wydanie warunków. W efekcie każda gmina ustala je dowolnie. Dlatego resort, by przyspieszyć i usprawnić realizację inwestycji, w szczególności mieszkaniowych, proponuje dwa terminy:

  • 14 dni  w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej
  • 30 dni w pozostałych przypadkach

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istniej możliwość przedłużenia  terminów – odpowiednio o kolejne 14 albo 30 dni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Już w piątek 17 maja szkolenie on-line: Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Zgłoś swój udział tutaj!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co więcej warunki będą ważne tylko 2 lata. - Skoro na ich podstawie realizowane ma być przyłącze do sieci wodociągowo kanalizacyjnej warunki powinny być aktualne ze względu na prawne i techniczne wymagania oraz dostosowane do aktualne – uzasadnia wnioskodawca. Gdy przedsiębiorstwo wodociągowe nie wyrobi się w ustawowym terminie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody będzie mógł nałożyć 500 zł kary za każdy  dzień opóźnienia.

Bez opłat za wydanie warunków

Ponadto zgodnie z nowelizacją przedsiębiorstwa nie będą mogły pobierać opłaty za wydanie warunków, a także ich za ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie go do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, ani za wszelkie inne zezwolenia z tym związane. Obecnie wiele gmin określa takie opłaty w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zdaniem projektodawcy robią tak, mimo iż nie mają do tego prawa. - Żadna ustawa, w tym ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - nie daje gminie upoważnienia do pobierania opłaty za wydawanie warunków przyłączenia, dokonywanie odbioru przyłączy i dokonywanie innych związanych z tym czynności – czytamy w uzasadnieniu.

  

Plan sytuacyjny obowiązkowy

Mateusz Faron z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy zwraca uwagę jeszcze na inne zmiany. – Wydaje się, że ministerstwo wsłuchało się w głos branży dotyczący potrzeby dołączenia przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do wniosku o wydanie warunków technicznych – odpowiedniego dokumentu graficznego – mówi.
Nowela określa bowiem minimalny zakres wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Jednym z jego elementów ma być plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego. - Tym samym, prawdopodobnym jest, iż nieaktualna stanie się dotychczasowa linia orzecznicza organów oraz sądów, które odmawiały przedsiębiorstwom prawa do żądania jakichkolwiek map lub planów na etapie wydawanie warunków technicznych – dodaje Mateusz Faron. Ponadto we wniosku będzie trzeba też określić zapotrzebowania na wodę czy ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

Nowelizacja ma zacząć obowiązywać trzy miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw. Obecnie jednak Ministerstwo Infrastruktury analizuje uwagi zgłoszone do projektu podczas konsultacji.