Projekt nowelizacji w wersji pierwotnej przewidywał rozszerzenie katalogu zwolnień przedmiotowych o przychody uzyskane ze sprzedaży rzeczonych produktów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 7 tys. zł, pod warunkiem prowadzenia stosownej ewidencji. W wyniku przyjęcia poprawek zgłoszonych w toku prac legislacyjnych w Sejmie stworzono jednak preferencje podatkowe o odmiennej konstrukcji prawnej.
Obecnie rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie produkty nieprzetworzone. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym o preferencyjnej stawce 2 proc. Warunkiem będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Zasady te nie obejmą sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, a także objętych akcyzą (np. napojów alkoholowych). Korzyści wynikające z nowelizacji nie obejmą też produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy.
(...)
 
Czytaj więcej: www.podatki.abc.com.pl