Projekt nowelizacji w wersji pierwotnej przewidywał rozszerzenie katalogu zwolnień przedmiotowych o przychody uzyskane ze sprzedaży rzeczonych produktów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 7 tys. zł, pod warunkiem prowadzenia stosownej ewidencji. W wyniku przyjęcia poprawek zgłoszonych w toku prac legislacyjnych w Sejmie stworzono jednak preferencje podatkowe o odmiennej konstrukcji prawnej.

Zobacz: Rolnik zapłaci ryczałt od sprzedaży zrobionych przez siebie wędlin >>

Obecnie rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie produkty nieprzetworzone. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym o preferencyjnej stawce 2 proc. Warunkiem będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Zasady te nie obejmą sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, a także objętych akcyzą (np. napojów alkoholowych). Korzyści wynikające z nowelizacji nie obejmą też produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy.

Nowelizacja zawiera też zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mającą na celu zobowiązanie producentów rolnych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o przychodach rocznych przekraczających równowartość 1200 tys. euro do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego