W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem noweli rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska ma na celu "uporządkowanie i uproszczenie sprawozdawczości środowiskowej". Jednostkowe stawki opłat przyjęte w projekcie zostały przygotowane na podstawie stawek opłat określonych w projekcie obwieszczenia w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 .

Czytaj też: Blok na skażonym gruncie to tykająca bomba ekologiczna, a prawo nie zawsze działa>>
 

Jakie zmiany

Proponuje się dodać 10 nowych kategorii dla silników spalinowych. Jednostkowe stawki opłat dla silników w pojazdach spełniających wymagania Euro 5 i Euro 6 nie zmieniają się dla benzyny silnikowej, skroplonego gazu ropopochodnego LPG i gazu ziemnego.

Wśród innych propozycji zmian są te dotyczące stawek opłat za wprowadzanie do środowiska określonych substancji. Najwyższą stawką 418,05 zł/kg mają zostać objęte m.in.: aldryna, chlordan, chlordekon, DDT, dieldryna, endryna, heksabromobifenyl, heksachlorobenzen, heksachlorocykloheksan, heptachlor, lindan, mirex, pentachlorobenzen, pentachlorofenol oraz toksafen.

Stawka dla: dichlorometanu, tetrachloroetylenu, trichloroetylenu, trichlorometanu, 1,1,2,2-tetrachloroetanu, 1,2-dichloroetanu ma wzrosnąć z 0,11 zł/kg do 9,54 zł/kg dla trichloroetylenu i 1,2-dichloroetanu, a do 4,77 zł/kg dla dichlorometanu, tetrachloroetylenu, trichlorometanu oraz 1,1,2,2- tetrachloroetanu. Dla antracenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych proponuje się stawkę na poziomie 41,80 zł/kg.(PAP)