Chodzi o wprowadzenie niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie pracy dotyczących elastycznego czasu pracy.
Forum Związków Zawodowych popiera zarzuty zawarte w skardze. Obecnie czeka ona na nadanie sygnatury. W najbliższych dniach zostanie przekazana Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce.
Zaskarżone przepisy dotyczą: 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy, braku zapewnienia pracownikom zmianowym i nocnym prawnej ochrony ich życia i zdrowia w związku z niewłaściwą organizacją czasu pracy; stworzenia prawnej możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego; niezgodnej z prawem UE regulacji ws. dyżurów, pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Do skargi dołączono opinie prawne m.in. prof. dr. hab. Łukasza Pisarczyka, dr. hab. Marcina Zielenieckiego oraz dr Magdaleny Rycak.
Skargę, kwestionującą zgodność nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie elastycznego czasu pracy z unijną dyrektywą o czasie pracy nr 2003/88/WE złożyła już również NSZZ „Solidarność".