Odpowiedź: nie trzeba zamykać prowadzonych przed założeniem spółki cywilnej indywidualnych działalności gospodarczych. Obowiązkiem w tym przypadku jest zgłoszenie zmian w CEIDG.
Uzasadnienie: zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 za późn. zm.) - dalej u.s.d.g. wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podlega m.in. NIP oraz REGON spółek cywilnych, jeśli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.
Przypomnijmy też, że integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie (art. 25 ust. 5 u.s.d.g.):
1) wpisu albo zmiany wpisu do rejestru REGON,
2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego NIP,
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w ZUS lub KRUS,
4) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy w tym przypadku jest zgłoszenie zmiany wpisu w CEIDG. Jak wynika z art. 30 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g. przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu, w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5 u.s.d.g., powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG.
Wpisu dokonują przedsiębiorcy, którymi są m.in. wspólnicy spółek cywilnych, a nie same spółki (art. 4 ust. 2 u.s.d.g.).
Zgłoszenie zmian we wpisie do CEIDG dokonuje się tak samo, jak samo zgłoszenie wpisu do tej ewidencji, tj. poprzez platformę internetową albo w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (patrz art. 26 u.s.d.g.).
Trzeba pamiętać, że wszelkie prawa i obowiązki wspólników (m.in. udział w zyskach spółki, a także przedmiot wniesionych wkładów do spółki) powinna regulować umowa spółki. Zasady funkcjonowania spółki cywilnej określają przepisy art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Co istotne, jeśli przedmiotem wkładu do spółki cywilnej jest nieruchomość, wniesienie jej do spółki będzie skuteczne tylko z zachowaniem formy aktu notarialnego. Formę taką powinna przybrać sama umowa spółki cywilnej (tak jak w sytuacji przedstawionej w pytaniu, jeśli n nieruchomości jest wkładem), albo odrębne porozumienie wspólników, na mocy którego nieruchomość ma być wniesiona do istniejącej już spółki.