Pytanie:
Czy zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na gabinet protetyki stomatologicznej wymaga dokonania zgłoszenia?

Odpowiedź:
Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na pomieszczenia, które będą wykorzystywane jako gabinet protetyki stomatologicznej wymaga dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania organowi architektonicznemu.

Uzasadnienie:
Właściwie do treści art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Planowana zmiana części pomieszczeń mieszkalnych na gabinet stomatologiczny będzie prowadzić do zmiany warunków higieniczno-sanitarnych oraz pracy. Wymogi dla pomieszczeń, w których prowadzona ma być praktyka dentystyczna zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych.

Jeżeli w ramach planowanej zmiany sposobu użytkowania konieczne będzie wykonanie robót budowlanych, to wobec zbiegu instytucji zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku, inwestor zobowiązany jest dla tego rodzaju zamierzenia uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 71 ust. 6 pkt 1 pr. bud.). W sytuacji, gdy zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku nie będzie wymagała wykonania robót budowlanych, wtedy inwestor powinien dokonać jedynie zgłoszenia zamierzonej zmiany sposobu użytkowania.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 2009 r., IV SA/Wa 1899/08:
"(...) zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny niewątpliwie wiąże się z podjęciem w tym lokalu działalności zmieniającej w nim warunki higieniczno-sanitarne, co przesądza o wypełnieniu hipotezy normy zawartej w obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane". 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami