1. Podstawa prawna oddawania do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego
Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: z Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm., dalej u.p.g.g.) Minister Gospodarki w rozporządzeniach:
• z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),
• z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (Dz. U. Nr 109; poz. 962 z późn. zm.),
• z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858 z późn. zm.),
• z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z późn. zm.)
określił zasady wydawania przez organy nadzoru górniczego zezwoleń na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego oraz obiektów budowlanych usytuowanych w wyrobiskach górniczych.
Zgodnie z treścią wskazanych rozporządzeń na oddanie do ruchu podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego oraz obiektów budowlanych usytuowanych w wyrobiskach górniczych wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez właściwy organ nadzoru górniczego. Wykorzystywanie obiektów maszyn i urządzeń bez wymaganego prawem zezwolenia jest istotnym naruszeniem przepisów, które może skutkować wstrzymaniem ruchu zakładu górniczego, jeśli przedsiębiorca nie usunie (w wyznaczonym terminie) uchybień. W takiej sytuacji organ nadzoru górniczego na podstawie art. 113 ust. 1 pkt 2 u.p.g.g. wstrzyma ruch zakładu lub jego urządzeń w całości lub części. Podstawą wstrzymania będzie bezpośrednie zagrożenie dla pracowników albo zakładu. W rachubę także wchodzi – w zależności od skali przedsięwzięcia – zagrożenie powszechne lub środowiska (gdyby okazało się, że obiekty, maszyny lub urządzenia nie spełniają norm wymaganych przepisami (są np. wadliwie skonstruowane, nieodpowiednie dla danego rodzaju działalności). W takiej sytuacji przedsiębiorca może spodziewać się wstrzymania ruchu zakładu w drodze decyzji administracyjnej. Nawet, gdyby wniósł on odwołanie, to i tak nie wstrzyma to wykonania orzeczenia.