Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Czy zbycie nieruchomości z bonifikatą w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz kościoła mającego uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej, jest pomocą publiczną?

Odpowiedź
W świetle art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - dalej u.p.p.p., pomocą publiczną jest pomoc państwa spełniająca przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Przywołany artykuł 87 Traktatu mówi o pomocy, w jakiejkolwiek formie, pochodzącej z zasobów państwowych, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów. Z punktu widzenia powyższych definicji, wsparcie w formie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości jest traktowane jako forma pomocy publicznej. Kwestia ta była analizowana przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 24 stycznia 2013 r. (sygn. akt I ACa 791/12). W wyroku tym chodziło co prawda o nieruchomość lokalową przeznaczoną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, niemniej jednak idea pozostaje taka sama w odniesieniu do wszystkich nieruchomości sprzedawanych z bonifikatą. Z wyroku powyższego wynika jednoznacznie, iż bonifikata, o której mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dalej u.g.n., stanowi niewątpliwie formę pomocy publicznej, udzielanej przez gminę członkom lokalnej społeczności w celu umożliwienia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Sankcją zmierzającą do wyeliminowania sytuacji, w której osoba korzystająca z pomocy publicznej przeznacza uzyskaną korzyść sprzecznie z jej celem (a zatem zbywa lokal i w istocie wzbogaca się kosztem społeczności czy też przeznacza środki na cele inne, niż zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych), jest roszczenie, o którym mowa w art. 68 ust. 2 u.g.n. Głośne medialne przypadki pokazują, że czasami nieruchomość sprzedana z bonifikatą na konkretny cel – jak choćby na działalność sakralną – nie zawsze jest w rzeczywistości na ten cel przeznaczana. Stąd też przepisy o pomocy publicznej winny być w takich sytuacjach również brane pod uwagę.
 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .