Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Przedsiębiorstwo oddaje do eksploatacji wielokomorowy zbiornik podziemny o pojemności 100 m3 na olej napędowy i płyny eksploatacyjne - glikol, olej silnikowy, emulsja obróbcza. Czy należy wysłać organowi zgłoszenie eksploatacji instalacji?


Odpowiedź:

Moim zdaniem, dla zbiornika na olej napędowy wymagane będzie zgłoszenie instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska. W przypadku pozostałych instalacji, ponieważ raczej nie zawierają substancji normowanych w powietrzu (należałoby to sprawdzić w kartach charakterystyki), zgłoszenie nie będzie według mnie wymagane.


W załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) - dalej r.w.g.p.p. wymienia się instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych. Pozostałe instalacje – zbiorniki nie są w tym załączniku wymienione, dlatego należy przeanalizować kolejne zwolnienia z obowiązku posiadania pozwolenia zawarte w § 1 ust. 2 i 3 r.w.g.p.p. Jeżeli spełniony jest któryś z ww. warunków, moim zdaniem, pozwolenie emisyjne nie jest wymagane.


Jeżeli nie jest wymagane pozwolenie, to zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia z dalej wskazanymi wyjątkami, które nie dotyczą jednak wskazanej instalacji. Na uwagę zasługuje natomiast pkt 11. Jeżeli zachodzi którykolwiek ze wskazanych w nim warunków, to zgłoszenie instalacji nie jest wymagane. Dotyczy to np. emisji grawitacyjnej lub niezorganizowanej.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.