Wymogi z zakresu zarządzania produktowego powinny w istotny sposób ograniczać m.in. zjawisko tzw. missellingu – podkreślił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we właśnie opublikowanym stanowisku. 

Wymogi te są uregulowane w ustawie z  29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi i w rozporządzeniu Ministra Finansów z 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 wspomnianej ustawy  oraz banków powierniczych. Zgodnie z § 143 ust. 1 rozporządzenia, wymogi w zakresie zarządzania produktowego nie mają zastosowania do instrumentów finansowych wyemitowanych lub wystawionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed 22 czerwca 2018 r., jeśli były one oferowane, rekomendowane lub w inny sposób udostępniane do nabycia lub objęcia przed tym dniem.

Jeśli firma inwestycyjna oferuje, rekomenduje lub w inny sposób udostępnia do nabycia lub objęcia instrumenty finansowe po 22 czerwca 2018 r., jeżeli zostały one wyemitowane lub wystawione przed tym dniem, musi stosować wymogi z zakresu zarządzania produktowego. Stanowisko nadzorcy  koncentruje się na wymogach z zakresu zarządzania produktowego, dotyczących firm inwestycyjnych rekomendujących, oferujących lub w inny sposób umożliwiających nabycie lub objęcie instrumentu finansowego.

Stanowisko UKNF ogranicza się do wybranych aspektów wymogów z zakresu zarządzania produktowego . Określa m.in. takie kwestie, jak: wymóg określenia grupy docelowej, zasadę proporcjonalności, „szerokość” grupy docelowej oraz relację grupy docelowej i negatywnej grupy docelowej.