Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego
 
Czy można odliczyć VAT z wystawionej w 2017 r. faktury na kwotę 17.000 zł zapłaconej gotówką?
 
Odpowiedź
Tak, z faktury takiej można na zasadach ogólnych odliczyć VAT.
 
Uzasadnienie
Z dniem 1.01.2017 r. nastąpiło obniżenie limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g. Spowodowało to, że obecnie znacznie częściej niż do końca 2016 r. przedsiębiorcy są obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego. Obowiązek taki obecnie istnieje, jeżeli:
 
1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Obniżeniu wskazanego limitu towarzyszyło dodanie przepisów art. 22p ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które zawierają przepisy wyłączające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.
 
Do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., podobne przepisy nie zostały jednak dodane. W konsekwencji podatnicy mogą odliczać VAT z faktur opłaconych gotówką z naruszeniem art. 22 u.s.d.g. Okoliczność taka wyłącza jedynie możliwość wnioskowania o skrócenie terminu zwrotu podatku do 25 dni (na podstawie art. 87 ust. 6 u.p.t.u.).