Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę budynków letniskowych na granicy działki, która ma szerokość 15 m.

Czy możliwa jest budowa ściany budynku letniskowego (z możliwością całorocznego użytkowania) w odległości 1,5 m, czy tylko na granicy lub 3,0 m od granicy?

W mpzp nie ma zakazu budowy 1,5 m od granicy a nieprzekraczalna linia zabudowy od frontu działki obowiązuje na całej szerokości działki również 1,5 m od granicy co sugeruje możliwość jej zabudowy, w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pojawiają się pojęcia zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.


Czy dotyczą one również zabudowy letniskowej o funkcji rekreacyjnej?

Odpowiedź

Kwestię lokalizacji budynków na działce budowlanej względem granic działek sąsiednich i innych budynków reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.Oczywiście zasadą jest lokalizowanie budynków w odległości 3 m lub 4 m (ściany z otworami) od granicy sąsiedniej działki budowlanej, co wynika wprost z treści § 12 ust. 1 r.w.t. Jednocześnie jednak – stosownie do treści § 12 ust. 2 r.w.t. sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (bez otworów okiennych), dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Przepis stanowi zatem wyraźnie, że zabudowa w "ostrej granicy" albo zabudowa w odległości 1,5 m od granicy powinna wynikać wprost z zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przedmiotowym przypadku nie może być mowy zatem o dopuszczalności zabudowy w odległości 1,5 m od granicy, gdyż plan miejscowy takiej możliwości wprost nie przewiduje.


Oznacza to w praktyce, że budynek może być zlokalizowany albo w granicy z działką sąsiednią, albo w odległości 3 m od tej działki. Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa nie powinna być utożsamiana z zabudową letniskową o funkcji rekreacyjnej (w r.w.t. wprowadzona została odrębna definicja budynku rekreacji indywidualnej - § 3 pkt 7r.w.t., co sugeruje, iż stanowi on niejako odrębną kategorię).

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .