Ministerstwo Rozwoju pod kierownictwem Jadwigi Emilewicz pracuje nad pakietem pomocowym dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Część rozwiązań przygotowuje i będzie realizował Bank Gospodarstwa Krajowego. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez BGK gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. - Zmiana rozporządzenia podyktowana jest zagrożeniem koronawirusem i wyzwaniem, jakie ta sytuacja niesie dla polskich przedsiębiorców, w tym MŚP - powiedział Tadeusz Kościński, minister finansów.

Czytaj również: Zakaz sprzedaży dla Allegro i OLX może przynieść więcej strat, niż korzyści >>
 

Zwiększona kwota gwarancji

Po pierwsze zwiększa się maksymalna wysokości gwarancji de minimis z 60 do 80 proc. kwoty kredytu. Taka zmiana nie wymaga bowiem notyfikacji przez Komisję Europejską,  wystarczy jedynie znowelizować rozporządzenie. Ze zwiększonych gwarancji będzie mogła skorzystać każde małe i średnie przedsiębiorstwo, które dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji de minimis, niezależnie od branży. Wdrożenie zmian wymaga jednak zgody Komisji Nadzoru Finansowego i zaangażowania banków kredytujących, z którymi BGK na bieżąco współpracuje, choćby ze względu na dostosowanie parametrów w systemach IT. Nadal jednak jej maksymalna wartość nie będzie mogła przekroczyć 3,5 mln zł. Dodatkowo BGK nie będzie pobierał prowizji przy udzieleniu gwarancji, która dzisiaj wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji.  Do 29 lutego BGK udzielił gwarancji blisko 160 tys. przedsiębiorców na kwotę 68,312 mld zł dla kredytów o wartości 121,755 mld zł. Ministerstwo Finansów szacuje, że BGK wystawi w 2020 r. gwarancję de minimis na kwotę 9,5 mld zł.

Czytaj w LEX: Uprawnienia i obowiązki pracodawcy związane z koronawirusem >

System dopłat do komercyjnych kredytów

Drugie rozwiązanie, nad którym pracuje Bank Gospodarstwa Krajowego, to system dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy. - Rozważane są różne scenariusze i możliwości szybkiego wdrożenia takiego mechanizmu. Z pewnością będą wymagane zapisy ustawowe, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, żeby mówić o szczegółach - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. Jej zdaniem, najważniejsze jest to, jak BGK może wspomóc firmy i sektor bankowy, aby banki mogły udzielać kredytów na lepszych warunkach poprzez mechanizm dopłaty do odsetek. Przygotowanie tego rozwiązania zajmie jednak więcej czasu.

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >

 

O gwarancję do mimnis na etapie udzielania kredytu może ubiegać się przedsiębiorca, który

  • nie posiadają wpisu wykluczającego z możliwości uzyskania kredytu w systemie, w którym podlegają weryfikacji przez Bank Kredytujący (np. Bankowy Rejestr, bazy BIK),
  •  nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
  •  wobec nich nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  •  w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii "zagrożonej" lub w przypadku której zaistniały dowody utraty wartości zgodnie z MSSF9 i Rekomendacją R KNF, ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
  •  nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,
  •  łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) nie przekracza 3,5 mln zł przy zachowaniu przez Kredytobiorcę pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE (patrz punkt : Obowiązujące limity pomocy i gwarancji de minimis na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow/ ).

Więcej informacji na stronie BGK >>

Sprawdź w LEX: