Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g., należy zauważyć, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może wznowić wykonywanie działalności gospodarczej określając we wniosku o zmianę wpisu datę wznowienia działalności gospodarczej (rubryka 15 wniosku CEIDG-1). Dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej może przypadać w dniu złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu lub w dniu wskazanym w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku (art. 14a ust. 6 u.s.d.g.).

Jak wynika z powyższego przedsiębiorca ma możliwość wznowienia wykonywania działalności, o ile złoży wniosek o zmianę wpisu, w rozumieniu art. 32 s.d.g. w zw. z art. 14a ust. 6 s.d.g., w dniu wznowienia takiej działalności albo określi datę przyszłą dla wznowienia wykonywania działalności, przypadającą nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności. Nie jest możliwe natomiast określenie we wniosku wstecznej daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.