Odpowiedź: w sklepach franczyzowych podstawę opodatkowania z tytułu dokonywanych dostaw stanowi cała cena, a nie cena pomniejszona o wartość bonu. Na taką też kwotę (tj. na cenę bez pomniejszania o wartość bonu) wystawiane powinny być paragony. Wzajemne rozliczenia nie będą podlegać opodatkowaniu VAT.
 
Uzasadnienie: jak stanowi art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.
W przedstawionej sytuacji kluczowe znaczenie ma ostatnia część przepisu, tj. wskazanie, że na podstawę opodatkowania składa się również zapłata, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać od osoby trzeciej. Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji w sklepach franczyzowych podstawę opodatkowania z tytułu dokonywanych dostaw stanowi cała cena, a nie cena pomniejszona o wartość bonu. Na taką też kwotę (tj. na cenę bez pomniejszania o wartość bonu) wystawiane powinny być paragony. A zatem, przykładowo, w przypadku przyjęcia przez sklep franczyzowy zapłaty za towar o cenie 219 zł części ceny (np. 100 zł) w formie wystawionego przez Państwa bonu, powinien zostać wystawiony paragon na kwotę 219 zł, a nie na kwotę 119 zł.
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że wzajemne rozliczenia między Państwem a sklepami franczyzowymi nie będą podlegać opodatkowaniu VAT. W konsekwencji w związku z dokonywaniem tych rozliczeń nie powinny być wystawiane faktury, lecz inne dokumenty, np. noty księgowe na kwoty odpowiadające kwotom realizowanych w sklepach franczyzowych bonów.
Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym