Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny zgodnie z art. 8a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zalecenia i wytyczne w trakcie stanu epidemii czy zagrożenia nią. Umieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej. 22 kwietnia takie wytyczne pojawiły się dla zakładów przemysłowych. GIS zaleca stosowanie trzech kategorii procedur:

 • A. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika.
 • B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
 • C. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego z pracowników.

W każdym z tych punktów wskazane zostały obowiązkowe oraz rekomendowane procedury. - Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych - czytamy w komunikacie GIS. Co rekomenduje inspekcja?

Czytaj również:
Pracodawca nie musi zapewniać pracownikom maseczek w drodze do pracy >>
Maseczki obowiązkowe - dla pracodawców to kosztowny kłopot >>
 

Priorytetowe rekomendacje

A Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika

 1. Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu. Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem zakładowym, a pracownicy stojąc w kolejce muszą zachować przynajmniej 1,5-metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 38 stopni C) lub wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu , dana osoba nie może zostać wpuszczona na teren zakładu. W takim przypadku, nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS. W okresie przejściowym, przed zakupem termometrów przez zakład, zaleca się mierzenie temperatury przez pracowników na własną rękę.
 3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19  poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.

B. Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa.

 1. Obowiązek zapewnienia ochrony twarzy dla pracowników zakładu.
  Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby ochronne (dla obsługi klienta), bariery odległościowe, przyłbice ochronne, gogle, maseczki ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób zarażonych.
  Uwaga: Zakazuje się wykorzystania profesjonalnych maseczek medycznych typu FFP2 i FFP3, w celu zapewnienia odpowiedniej ich ilości dla szpitali. Zaleca się firmom kupowanie maseczek wielorazowych, maseczek o standardzie ochrony przemysłowym (94% lub niższym), a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk.
 2. Obowiązek noszenia maseczek przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu.
 3. Obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami.
 4. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • Wprowadzenie różnych godzin przerw.
  • Ograniczenie liczby miejsc na stołówce (maksymalnie jedna osoba siedząca przy stoliku lub zachowanie 3 metrów odległości pomiędzy pracownikami)
  • Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać z szatni/łaźni na terenie firmy do osób, które obejmują stanowiska pracy powodujące znaczne zabrudzenie ciała i odzieży.
 5. Zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.

C. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego lub więcej pracowników.

 1. Gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pracowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy.
 2. Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi.
 3. Dezynfekcja całej sekcji zakładu w której przebywał zarażony pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu.
 4. Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu przemysłowego w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub powszechnie obowiązującym źródłem prawa. W przypadku konieczności całkowitego wstrzymania produkcji, utrzymanie dostępności infrastruktury krytycznej podczas postoju produkcyjnego.

 

Pozostałe rekomendacje

A. Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników.

 1. Wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń (kwestionariuszy) o stanie zdrowia, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną. Tutaj można pobrać wzór kwestionariusza. Poza informacjami o kontakcie z osobami zarażonymi czy na kwarantannie wymagane jest zaznaczenie, czy dana osoba ma gorączkę, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, ale także czy ma biegunkę i odczuwa zmęczenie.

B. Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.

 1. Wprowadzenie ograniczeń w kontakcie pomiędzy pracownikami poprzez zmianę systemu pracy:
 2. Stworzenie małych zespołów, z których każdy podczas zmiany pracuje w izolacji od pozostałych.
 3. Dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu.
 4. Wprowadzenie pracy zdalnej dla wszystkich stanowisk gdzie jest to możliwie, ograniczenie do niezbędnego minimum ilości pracowników niezbędnych do utrzymania operacji.
 5. Wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy oraz przerw śniadaniowych oraz wprowadzenie możliwości odbywania przerw śniadaniowych przy stanowisku pracy.
 6. Ograniczenie możliwości przebywania osób w pomieszczeniach socjalnych.
 7. Ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych.
 8. Odprawy pracownicze powinny odbywać się na wolnym powietrzu, a spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach.
 9. Przekazanie pracownikom zaleceń dotyczących częstego mycia rąk i unikania powitań poprzez podanie ręki.
 10. Wdrożenie procedur prewencyjnego odkażania, w tym:
 11. Zdefiniowanie miejsc (wejścia, główne ciągi komunikacyjne, szatnie, jadalnie), sposobu realizacji i częstotliwość w zależności od ruchu i ilości osób oraz punktów styku (klamki, poręcze, systemy sterowania DCS, stacje operatorskie, biurka, pulpity – dezynfekcja co najmniej raz na zmianę).

C. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa wśród jednego lub więcej pracowników.

 1. Zalecenie 2-tygodniowej pracy zdalnej (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy mieli bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomienie personelu rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie zakładu.