Umowa najmu jest jednym z częściej zawieranych przez przedsiębiorców kontraktów – przeważnie będzie chodziło o używanie lokalu w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Najem może dotyczyć jednak także i innych rzeczy ruchomych. Często umowy te są zawierane na czas oznaczony – liczony w dniach, miesiącach czy latach.

Czy w razie zawarcia takiej umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w dowolnym czasie?


Z istoty umowy zawieranej na czas oznaczony wynika, że strony chcą się nią związać na dokładnie w niej określony – ani dłuższy, ani krótszy – okres czasu. Co do zasady więc umów takich nie można wypowiedzieć, a rozwiązują się one dopiero z upływem czasu w nich przewidzianego. Zasada ta dotyczy także umowy najmu.
 


Umowę najmu zawartą na czas oznaczony można wypowiedzieć jedynie w wypadkach przewidzianych w samej umowie, co wynika wprost z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego. Przepis ten bywa mylnie interpretowany, gdyż nie chodzi tu o ogólną klauzulę „dopuszczającą” wypowiedzenie. Zamieszczenie w umowie postanowienia w brzmieniu „Umowę niniejszą każda ze Stron może wypowiedzieć w terminie miesięcznym.” bez dokładnego określenia takich wypadków nie wystarcza, gdyż takie postanowienie będzie nieważne.
Chcąc skutecznie zastrzec sobie w umowie najmu zawieranej na czas oznaczony prawo jej wypowiedzenia, należy dokładnie i precyzyjnie określić wypadki wypowiedzenia, np. „Najemca może wypowiedzieć niniejszą Umowę w razie przeniesienia jego siedziby do innego miasta”.


Można także użyć ogólnej klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie z „ważnych przyczyn” dotyczących Najemcy lub Wynajmującego. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać, że w razie sporu pomiędzy stronami to, czy w danej sytuacji wystąpiła „ważna przyczyna” umożliwiająca jednej ze stron wypowiedzenie umowy, będzie podlegało ocenie sądu. Ze swej strony polecam więc ścisłe i precyzyjne określenie w umowie przesłanek jej wypowiedzenia.

(www.umowny.pl)