Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Odpowiedź


Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego obiektu budowlanego, np. altany stanowi remont i wymaga dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr.bud. stanowią, że pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich – zob.art. 29 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 pr.bud.

Z ww. przepisów wynika, że dotyczą one wyłącznie budowy obiektów spełniających określone parametry, usytuowanych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40). Przepis art. 29 ust. 1 pkt 4 pr.bud. stanowi o budowie. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego – zob. art. 3 pkt 6 pr.bud.

W przypadku budowy mamy do czynienia z wykonaniem nowego obiektu budowlanego. Natomiast roboty budowlane, których cechą charakterystyczną jest odtworzenie stanu pierwotnego obiektu budowlanego zaliczane są do remontu, o którym mowa w art. 3 pkt 8 pr.bud. Inaczej mówiąc remont polega na wykonaniu robót niezbędnych do utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym, by nie uległ on pogorszeniu z powodu eksploatacji – zob. wyrok WSA z dnia 16 maja 2012 r., II SA/Gd 156/12, LEX 1381233.

Ponadto jak podkreślił WSA z wyroku z dnia 9 marca 2011 r., II SA/Wr 708/10, LEX 994112 istotą remontu jest wykonywanie zmiany bądź wymiany elementów w istniejącym obiekcie lub jego części bez naruszenia jego materii (konstrukcji). W wyniku remontu odtwarza się stan pierwotny a nie tworzy nowych elementów. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 pr.bud., wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W związku z tym wymianę pokrycia dachowego istniejącego obiektu budowlanego, w tym również altany znajdującej się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, należy zakwalifikować jako remont, na wykonanie którego wymagane jest dokonanie zgłoszenia.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .