Odpowiedź: istnieje niebezpieczeństwo, że działalność podatnika zostanie uznana za działalność gospodarczą. Jest to uzależnione od tego jak bardzo zorganizowana i stała jest działalność podatnika w zakresie wykonywania dzieł, o których mowa. Zależy to także od aktywności podatnika w zakresie poszukiwania potencjalnych klientów.
Uzasadnienie: zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 2, 3, 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. - źródłami przychodów są:
1) działalność wykonywana osobiście;
2) pozarolnicza działalność gospodarcza;
3) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f.
W myśl art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. pod pojęciem działalności gospodarczej (pozarolniczej działalności gospodarczej) rozumie się działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
Prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią o charakterze obiektywnym, niezależną od przekonania podatnika. Dlatego też określonego rodzaju działalność zarobkowa może zostać uznana za działalność gospodarczą, a przychody z niej - za przychody z działalności gospodarczej. Bez znaczenia będzie pozostawał fakt braku rejestracji działalności w odpowiednich rejestracjach i ewidencjach.
W niektórych przypadkach mogą powstawać wątpliwości, czy dany przychód pochodzi z działalności gospodarczej, czy też z działalności wykonywanej osobiście. Dotyczyć to może zwłaszcza działalności wykonywanej osobiście oraz przypadków tzw. samozatrudnienia, gdy osoba świadczy usługi wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, który nie jest osobą fizyczną.
Zauważyć należy, że danego rodzaju działalność może być wykonywana albo w formie działalności gospodarczej, albo w formie działalności wykonywanej osobiście. Ustawodawca wskazuje na pewne cechy, jakie musi spełniać działalność wykonywana osobiście (m.in. wymóg świadczenia jej na podstawie umów zlecenia lub o dzieło wyłącznie na rzecz przedsiębiorców). Nie oznacza to jednak, że każda działalność, która charakteryzuje się co najmniej tymi cechami jest działalnością wykonywaną osobiście. Inne cechy jej towarzyszące mogą bowiem przemawiać za tym, że działalność ma w istocie charakter działalności gospodarczej.
Przychody przedsiębiorcy, który faktycznie wykonuje działalność w celach zarobkowych, zawodowo we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), powinny być uznawane za przychody ze źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, a nie działalność wykonywana osobiście. Działalność wykonywana osobiście nie musi bowiem spełniać powyższych kryteriów, a zwłaszcza ciągłości (powtarzalności i stałości) i określonego stopnia zorganizowania. Działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.) od działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.) odróżnia nie tyle fakt realizowania osobiście działalności na rzecz określonego kręgu podmiotów, ile zarobkowy, zorganizowany, zawodowy, określony administracyjnoprawnie i ciągły (powtarzalny i stały) jej charakter. Nie bez znaczenia jest również fakt występowania przedsiębiorców w obrocie prawnym w określonej formie, z zachowaniem określonych wymogów administracyjnoprawych (rejestracja statystyczna i podatkowa, wpis do ewidencji etc.).
Istnieje niebezpieczeństwo, że działalność podatnika zostanie uznana za działalność gospodarczą. Jest to uzależnione od tego, jak bardzo zorganizowana i stała jest działalność podatnika w zakresie wykonywania dzieł, o których mowa. Zależy to także od aktywności podatnika w zakresie poszukiwania potencjalnych klientów. Im podatnik aktywniejszy na tym polu, tym większe prawdopodobieństwo, że jego działania zostaną uznane za działalność gospodarczą.