Jeżeli, zdaniem wykonawcy, dane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z poważnym naruszeniem przepisów unijnych, może on złożyć skargę do Komisji Europejskiej. Komisja rozpatrzy tylko taką skargę, która jasno dowodzi, że prawo UE zostało naruszone w sposób rażący i oczywisty.
Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Jeżeli wykonawca, biorący udział w danym postępowaniu, zaobserwuje poważne i oczywiste naruszenie prawa unijnego może wystąpić do Komisji Europejskiej ze skargą, w której wskaże, jakie przepisy zostały naruszone. Skarżący musi również przekonująco i szczegółowo udokumentować zaskarżane naruszenie, najlepiej za pomocą dokumentów niepochodzących bezpośrednio od niego lub takich, na które nie miał wpływu (np. raporty prasowe czy oświadczenia publiczne). Skarga powinna przedstawiać jasno stan faktyczny, tak by Komisja nie musiała domyślać się faktów i szczegółów postępowania. Skarga jest bezpłatna i nie podlega żadnym restrykcyjnym terminom.
Komisja zdecyduje się na wszczęcie postępowania ze skargi tylko wtedy, gdy uzna, że naruszenie wskazane w skardze jest rażącym i oczywistym pogwałceniem unijnych zasad. Komisja nie będzie wówczas działać w interesie czy imieniu skarżącego, lecz w interesie Unii Europejskiej jako całości oraz w celu prawidłowego wdrożenia prawa unijnego w państwie członkowskim.
Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 23 marca 2010 r.