Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

W przypadku dokonania wydzierżawienia obiektu w postaci fermy drobiu, odnośnie której obowiązywało prawomocne pozwolenie zintegrowane - czy zawarcie umowy dzierżawy z różnymi podmiotami na poszczególne obiekty fermy stanowi przyczynę utraty ważności pozwolenia zintegrowanego?

Czy w dalszym ciągu istnieje obowiązek posiadania takiego pozwolenia z uwagi na fakt, iż wszystkie obiekty hodowlane w dalszym ciągu tworzą jedną fermę?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Definicja instalacji podana jest w art. 3 pkt 6 p.o.ś.

Rodzaje instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego podaje natomiast rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). W załączniku do rozporządzenia pod pozycją 6 „Inne” pkt 8a wymienia się instalacje do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż 40.000 stanowisk dla drobiu.


W związku z powyższym, jeżeli tytułem prawnym do instalacji dysponują różne podmioty, to moim zdaniem mamy jednak różne instalacje i pozwolenie zintegrowane jest nieaktualne. W takim przypadku pozwolenie zintegrowane byłoby wymagane, jeżeli poszczególne „fermy” osiągnęłyby progi wskazane w rozporządzeniu, ale dla nowych prowadzących instalację.

Tu opinie mogą być różne, ale według mnie decyduje definicja instalacji, w której wyraźnie wskazuje się przynależność instalacji lub zespołu urządzeń do jednego właściciela.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.