W celu oceny skali zagrożenia Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) i określił rodzaje instalacji mogące powodować ww. zanieczyszczenie. Z powyższego obowiązku zwolniono instalacje lub ich części stosowane wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów bądź procesów technologicznych.

Sporządzenie raportu początkowego
Podmiot wnioskujący o wydanie pozwolenia zintegrowanego ma obowiązek dołączyć do niego raport początkowy. Nie w każdym jednak wypadku obowiązek taki będzie występował. Autor wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego w pierwszej kolejności powinien przeanalizować, czy występuje realna możliwość zanieczyszczenia terenu zakładu i w zależności od dokonanych ustaleń dołączyć do wniosku raport początkowy lub nie. W zakresie autorstwa raportu, jak i jego charakteru ustawodawca nie wprowadził żadnych szczegółowych rozwiązań. Uznać należy, że raport może opracować każda osoba mająca określoną wiedzę. Nie musi być ona jednak potwierdzona jakimiś dodatkowymi uprawnieniami. Jednakże, co się tyczy badań wykorzystywanych w procesie opracowywania raportu, muszą one spełniać wymagania wskazane w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) - dalej p.o.ś.

Poznaj LEX Navigator Ochrona Środowiska >>>

Sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
W art. 208 p.o.ś. zostały wprowadzone dodatkowe wymagania formalne, jakie powinien spełniać wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, oprócz wymagań wynikających z art. 181 p.o.ś. Wniosek powinien zatem spełniać wymagania obligatoryjne - wyrażone w art. 208 ust. 2 i ust. 8 p.o.ś., oraz w niektórych przypadkach wymagania fakultatywne, wskazane w art. 208 ust. 2 pkt 4 i ust. 7 p.o.ś.

Wniesienie opłaty rejestracyjnej
Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej, która powinna być kwalifikowana jako opłata za określone czynności organu administracji. W przypadku jej niewniesienia organ administracji powinien wyznaczyć termin od 7 do 14 dni na jej wniesienie. Jeżeli podmiot wnioskujący o wydanie pozwolenia zintegrowanego powyższego nie uczyni, organ wyda postanowienie o zwrocie podania, na które służy zażalenie.

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia
Wniosek należy złożyć do organu właściwego do wydana pozwolenia zintegrowanego w dwóch egzemplarzach wraz z zapisem wniosku w postaci elektronicznej na elektronicznych nośnikach danych. 

LEX Navigator Ochrona Środowiska 
Artykuł stanowi fragment procedury, opublikowanej w programie LEX Navigator Ochrona Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami