Zostało wydane pozwolenie na budowę sieci wodociągowej na kilka osób fizycznych (3 małżeństwa).

Czy można wydać dziennik budowy, jeżeli z wnioskiem o jego wydanie zwróci się tylko jedna osoba, czy też powinna mieć upoważnienie do działania w imieniu pozostałych inwestorów?

Odpowiedź

Wnioskodawca powinien mieć upoważnienie do działania w imieniu pozostałych inwestorów.

Uzasadnienie


Jak wynika z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), inwestor występuje do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, o wydanie dziennika budowy. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. nie definiują pojęcia "inwestora".

W orzecznictwie przyjmuje się, że inwestorem jest osoba, która organizuje, finansuje budowę, co do zasady jest nią ten, na rzecz kogo doszło do wydania pozwolenia na budowę – zob. wyrok WSA z dnia 11 stycznia 2012 r., VII SA/Wa 2444/11, LEX 1109983. Zatem inwestorem jest podmiot, który będąc adresatem decyzji o pozwoleniu na budowę, realizuje inwestycję. Bez woli inwestora nie może funkcjonować budowa oraz nie może być prowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku zatem, gdy inwestor jest wieloosobowy, zasadny jest udział w postępowaniu administracyjnym wszystkich osób, na rzecz których ma zostać wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Dlatego też w sytuacji wystąpienia o wydanie dziennika budowy przez jednego ze współinwestorów, pozostali współinwestorzy powinni udzielić wnioskodawcy upoważnienia do działania w ich imieniu.