Wspólna polityka wodna - czekają nas zmiany

Wspólną politykę wodną UE opisuje Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), której nadrzędnym celem jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku. RDW zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, posługując się odpowiednim, powtarzalnym cyklem planistycznym. Dlatego co pięć lat będą aktualizowane strategie gospodarowania wodami w dorzeczach.

Polska została zobowiązana do przygotowania takich dokumentów, Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczach (PGW), do końca 2015 roku. Na okres przejściowy, w porozumieniu z Komisją Europejską, KZGW przygotowuje tymczasowe dokumenty – Masterplany. Dodatkowo działania, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia dobrego stanu wód znajdą swoje miejsce w Programie wodno-środowiskowym kraju. Strategie te będą ze sobą kompatybilne. Dodatkowo PGW będzie także oceniał i analizował jak poszczególne prace i inwestycje wpływają na środowisko i jakość wód oraz jak realizują cel postawiony w polityce wodnej UE.

Jak będzie wyglądać reforma gospodarki wodnej? - w Ministerstwie Środowiska przygotowywany jest projekt nowego Prawa wodnego, które ma wyznaczać ramy prawne gospodarowania wodami w Polsce. Jutro szczegółowo opiszemy proponowane zmiany.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 21 sierpnia 2013 r.