Sprawa dotyczyła postępowania o ustalenie odszkodowania za przejętą pod drogę nieruchomość.

Mężczyzna złożył wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją. Uznał bowiem, iż pozostawał w stosunku dzierżawy z byłym użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

W związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy przysługuje mu odszkodowanie za utratę comiesięcznych dochodów z nieruchomości. Uprawniony jest również do zwrotu nakładów poczynionych na dzierżawioną nieruchomość, których wartość powinna była być uwzględniona w ustalonym odszkodowaniu.

Starosta odmówił uchylenia własnej decyzji ustalającej odszkodowanie za przejętą działkę.

Organ tłumaczył, że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), tzw. ‘specustawą drogową’ decyzja o lokalizacji inwestycji drogowej dotycząca nieruchomości dzierżawionej stanowi podstawę wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy dzierżawy.
Za straty powstające na skutek rozwiązania umowy dzierżawcy przysługuje odszkodowanie, którego może dochdzić przed sądem powszechnym.

Zatem rozliczenie pomiędzy dzierżawcą a użytkownikiem wieczystym powinno nastąpić w drodze cywilnoprawnej, co wyklucza uchylenie rozstrzygnięcia ustalającego odszkodowanie.

Mężczyzna wniósł skargę do sądu administracyjnego.

WSA oddalił skargę.

Sąd przypomniał, iż przepis art. 19 ust. 2 specustawy drogowej nie stanowi wystarczającej podstawy do wywiedzenia z niego interesu prawnego dzierżawcy, którego łączył stosunek obligacyjny dzierżawy z użytkownikiem wieczystym przejmowanej działki, do bycia stroną postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą w trybie specustawy drogowej.

Związek sytuacji skarżącego jako byłego dzierżawcy przejmowanej pod drogę nieruchomości z sytuacją prawną użytkownika wieczystego tej nieruchomości ma – dla postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejętą pod drogę nieruchomość – wyłącznie charakter faktyczny a nie prawny uzasadniający jego interes prawny w tymże postępowaniu odszkodowawczym.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 3 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 655/15, nieprawomocny 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami