Tak orzekł WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 17 września 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 482/15.

Burmistrz ustalił warunki zabudowy dla realizacji budynku gospodarczego z możliwością umiejscowienia 3 boksów dla koni. Odwołanie od tej decyzji złożył SK, który nie zgodził się m.in. z kwalifikacją obiektu, jednak SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Wskazało, że inwestor zamierza utrzymywać konie w celach rekreacyjnych, a nie hodowlanych, a fakt ten nie zmienia rodzaju planowanej zabudowy. Dodatkowo SKO podkreśliło, że to inwestor wskazuje funkcję i sposób wykorzystania budynku, a organ związany jest jego wnioskiem. Jednocześnie, oceniając sprawę merytorycznie, Kolegium stwierdziło, że nowa zabudowa prawidłowo została zakwalifikowana jako budynek gospodarczy realizowany w ramach zabudowy jednorodzinnej.

SK skierował sprawę do WSA w Białymstoku, który uznał, iż zasługuje ona na uwzględnienie.

Sąd przyznał rację organowi w kwestii, iż treść złożonego wniosku wyznacza przedmiot postępowania, którym związany jest podmiot prowadzący postępowanie. Jednak związanie to dotyczy przede wszystkim funkcji projektowanej inwestycji. Dla organu wiążące powinno być to, że funkcją projektowanego budynku jest utrzymanie w nim koni, a nie to, że został on nazwany przez inwestora gospodarczym.

Sąd zauważył, że każdy budynek do utrzymywania zwierząt gospodarskich jest budynkiem inwentarskim. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy konie będą utrzymywane w celach rekreacyjnych, czy hodowlanych.

Mając powyższe na uwadze Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Sygnatura akt: II SA/Bk 482/15

(orzeczenia.nsa.gov.pl)