Artykuł pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Biegły sądowy wystąpił o wydanie pełnego wypisu z rejestru gruntów i budynków dotyczącego działki, objętej egzekucją komorniczą.


Prezydent miasta odmówił wydania wypisu. Wnioskodawca bowiem nie wykazał własnego, indywidualnego interesu prawnego, wymaganego przez art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).
 

W odpowiedzi wnioskodawca wyjaśnił, iż pełny wypis z rejestru gruntów jest mu potrzebny do wykonania oszacowania konkretnych nieruchomości na zlecenie komornika sądowego.
 

WSA podkreślił, iż rzeczoznawca nieruchomości powołany jako biegły sądowy do oszacowania nieruchomości, objętej egzekucją komorniczą nie działa w prywatnym interesie zleceniodawcy. W takiej sytuacji występuje on w imieniu organu państwowego, organizacyjnie i funkcjonalnie powiązanego z władzą sądowniczą. To zaś powoduje, iż ma on interes prawny w zakresie bezpośredniego dostępu do pełnych danych ewidencyjnych – uznał WSA.


Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany .
Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 23 stycznai 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 861/13, nieprawomocny