Od  19 kwietnia 2020 roku ma być stosowane unijne rozporządzenie 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Od tego dnia zatem będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach UE wprost. Przyjęto je, by zminimalizować prawdopodobieństwo tworzenia niezgodnych z prawem przeszkód dla swobodnego przepływu towarów, które już zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym kraju UE. Jak? Otóż rozporządzenie wprowadza wzór oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu (zwane oświadczeniem o wzajemnym uznawaniu). Komisja ma zapewnić, by wzór oświadczenia oraz wytyczne, jak je wypełnić, były udostępnione w jednolitym portalu cyfrowym we wszystkich językach urzędowych Unii. Aby jednak w oświadczeniach nie pojawiały się nieprawdziwe dane, potrzebna jest sankcja. Przewiduje ją bardzo krótki projekt ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, który Ministerstwo Rozwoju skierowało właśnie do konsultacji publicznych. Liczy on tylko 5 artykułów.

 


Kara za nieprawdziwe oświadczenie

Pierwsze artykuły projektu dotyczą wprowadzenia kary dla producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów lub dystrybutorów za udzielenie w  oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, w tym za poprawność informacji, które przetłumaczyły. Może ona wynieść do 100 tys. zł. Prawo do jej nałożenia zyskają organy, które będą je oceniać - będą różne, zależnie od rodzaju towaru.   Jak czytamy w uzasadnieniu oświadczenie ma zapewnić właściwym organom niezbędne informacje na temat towarów i ich zgodności z przepisami mającymi zastosowanie w innym państwie członkowskim, ale przede wszystkim zastąpi wiele dokumentów, które były wymagane do tej pory przy wprowadzenia produktu, co ułatwi podmiotom gospodarczym działalność w innych krajach. 

Powstanie punku kontaktowego do spraw produktów

Ponadto unijne rozporządzenie nakłada obowiązek utworzenia Krajowego punku kontaktowego ds. produktów. Firmy, w szczególności małe i średnie, będą mogły uzyskać w nim wiarygodne i szczegółowe informacje na temat prawa obowiązującego w danym państwie UE.  Informacje te mają być dostępne na stronie internetowej punktu, ale też przesłane bezpłatnie na wniosek przedsiębiorcy. Odpowiedzi mają być przesłane w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia przekazania zapytania. Zgodnie zaś z projektem ustawy za powstanie i prowadzenie punktu ma odpowiadać ministerstwo do spraw gospodarki, czyli obecnie rozwoju.