Odpowiedź: nie ma żadnego prawnego obowiązku uiszczania opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców.

Uzasadnienie: regulacje prawne dotyczące rejestracji działalności gospodarczej są zawarte w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g.
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną musi się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG). Zadaniem CEIDG jest bowiem m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
Przepis art. 29 u.s.d.g. wyraźnie stanowi, że wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
Niektórzy przedsiębiorcy wykonujący tzw. wolne zawody mają obowiązek przynależności do samorządu zawodowego (korporacji). Dotyczy to, np. prawników, lekarzy, architektów, urbanistów, etc. Wówczas właściwe organy samorządu zawodowego mogą (i zwykle to czynią) pobierać opłaty za wciągnięcie (wpis) na listę członków danej korporacji zawodowej.
Ponadto pewne zawody (działalność wykonywana w ramach tych zawodów) ma status tzw. działalności regulowanej. Dotyczy to kilkudziesięciu rodzajów działalności gospodarczej, np. działalności psychologów, organizatorów imprez turystycznych, działalności kantorowej. Wówczas (dla prowadzenia takiej działalności) konieczny jest wpis do rejestru prowadzonego przez właściwy organ. Jest za to pobierana opłata skarbowa. Taki wpis następuje jednakże na wniosek przedsiębiorcy, a ponadto rejestry prowadzone są zwykle przez podmioty będące organami administracji publicznej.
Nie sądzę, aby w sytuacji opisanej w pytaniu zachodziła jakakolwiek z tych sytuacji.
Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców jest to prywatna instytucja typu non-profit (z siedzibą w Bielsku-Białej) prowadząca działalność informacyjną o rzetelnych pracodawcach i pracowników, której działalność jest wolna od opłat.