Pytanie:
Pytanie dotyczy zaopiniowania przez wójta gminy wykonanych prac rekultywacyjnych w kierunku rolno-wodnym i leśnym na gruntach w trybie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l. W jakich przypadkach wójt może negatywnie zaopiniować wykonane prace rekultywacyjne? Komisyjne oględziny potwierdziły wykonany zbiornik wodny wraz z przyległym terenem z nadkładem i warstwą urodzajną.

Odpowiedź:
W każdym z wymienionych a więc: w sprawie stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, co do osoby obowiązanej, kierunku i terminu wykonania rekultywacji gruntów, w końcu do faktu uznania rekultywacji gruntów za zakończoną. Prawo takie dla wójta wynika wprost z art. 22 ust. 1 i ust. 2 u.o.g.r.l.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 u.o.g.r.l. starosta ma obowiązek zasięgnięcia opinii wójta w sprawach określonych w art. 22 ust. 1 u.o.g.r.l. W każdym z tych przypadków wójt może wydać opinię negatywną.

Akt u.o.g.r.l. nie wymienia przesłanek jakimi ma się kierować organ współdziałający, opiniując m.in. uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną. W związku z powyższym należy założyć, że kryterium opinii mieści się we właściwościach organu wynikających z innych przepisów. W przypadku gminy będzie to np. zapis obowiązującego MPZP lub studium. Jeżeli zatem sposób wykonania rekultywacji jest sprzeczny z zapisami wskazanych aktów, wójt może wydać opinię negatywną.

Należy jednak pamiętać, że decyzje w sprawach rekultywacji wydaje starosta, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) art. 22 ust. 2 u.o.g.r.l. Opinia nie jest wiążącą formą, która wiąże organ decydujący. W związku z powyższym pomimo negatywnej opinii wójta, starosta może nie uwzględnić uwag w niej zawartych i wydać pozytywną decyzję. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami