30 listopada 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ("ustawa AML"). Nowelizacja ma na celu przede wszystkim pełniejsze dostosowanie polskich przepisów do IV Dyrektywy AML.

Czytaj: Pranie pieniędzy – prezydent podpisał ważne zmiany dla firm>>
 

Szerszy krąg odpowiedzialnych

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia przedsiębiorców, jest znaczące rozszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych za naruszenia obowiązków ustawowych przez instytucję obowiązaną (tzw. deliktów administracyjnych, o których mowa w art. 147, 148 oraz 151 ust. 1 ustawy AML). Po nowelizacji karę do 1.000.000,00 zł (słownie: miliona złotych) będzie można nałożyć nie tylko na członka zarządu instytucji obowiązanej, odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków w zakresie AML, ale także na kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników z przepisami AML (tzw. MLRO – Money Laundering Reporting Officer). 

Czytaj w LEX: Obowiązki radcy prawnego i adwokatów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy >

Ustawodawca wprowadził możliwość nałożenia na osobę fizyczną bardzo wysokiej kary finansowej, bez wskazania w ustawie żadnych przesłanek czy dyrektyw dotyczących jej wymiaru. Generalny Inspektor Informacji Finansowej będzie miał zatem niczym nie skrępowaną swobodę w wymierzaniu kary wobec osób fizycznych.

 


Nowe wymagania dla pośredników od nieruchomości 

Zmiany w ustawie w przeważającej części dotyczą jednak pośredników w obrocie nieruchomościami oraz przedsiębiorców tworzących lub zarządzających spółkami celowymi (tzw. SPV – special purpose vehicle), tj. przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 i 18 ustawy AML.

Nowelizacja rozszerza krąg osób fizycznych, które muszą spełniać wymóg niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. Po wejściu w życie nowelizacji, taki wymóg będą musiały spełniać osoby fizyczne:

  • będące beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami, podmiotów zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz tworzących lub zarządzających spółkami celowymi (tzw. SPV)
  • prowadzące działalność w zakresie wskazanym w lit. a
  • zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w lit. a.

 

Wymóg wiedzy i doświadczenia

Ponadto, ustawodawca wobec osób będących beneficjentami rzeczywistymi lub zajmujących stanowiska w podmiocie tworzącym lub zarządzającym spółkami celowymi wprowadził dodatkowy wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia (art. 129 ust. 1a ustawy AML). Wymóg ten uznany będzie za spełniony w przypadku ukończenia szkolenia lub kursu obejmującego prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub tworzenia i zarządzania spółkami SPV lub wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług. 
Powyższe warunki spełnić należy, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. do 29 lutego 2020 r.)

Czytaj w LEX: Rola notariusza w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu >

Osoby, które nie dopełnią obowiązku przedstawienia zaświadczenia odpowiednio o niekaralności lub potwierdzającego spełnienie warunku posiadania odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, będą narażone na odpowiedzialność administracyjną w wysokości do 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).

Sprawdź w LEX:

Jak liczyć termin 5 lat przechowywania dokumentów po zakończeniu przez klienta współpracy z bankiem? >

Ile wynosi limit transakcji gotówkowych z podmiotem zagranicznym spoza Unii Europejskiej? >

Jakie podmioty należy zgłaszać do Centralnego rejestru Beneficjentów Rzeczywistych? >